CodeIgniter Project A-Z 02 – Controller và URLs trong CodeIgniter

0
1938

Lưu ý : Để phục vụ bài học tôi đổi tên folder Codeigniter ở bài 1 chúng ta tải về là test_ci,các bạn cũng nên đặt tên theo tôi để có thể dễ theo dõi.

1.URLs trong Codeigniter

a.URLs trong Codeigniter

Ví dụ ta có 1 địa chỉ url như sau : example.com/class/function/ID.

Trong đó thì:

 • Phân đoạn đầu đại diện cho class (hay controller) được gọi lên
 • Phân đoạn 2 đại diện cho phương thức trong class(hay action trong controller)
 • Phân đoạn 3 trở đi đại diện cho các tham số của phương thức hoặc các biến gửi lên url

Lấy các giá trị phân đoạn trên link url ta sử dụng cú pháp :

Trong đó n chính là vị trí các phân đoạn trên link url,trong ví dụ trên trên sẽ trả về các giá trị như sau :

b.Bỏ file index.php trên url

Mặc định file index.php sẽ được hiển thị trên link url.Để bỏ file index.php trên đường dẫn url trong codeigniter bạn làm như sau:
Tạo file .htaccess cùng cấp với file index.php, tức là ở ngoài cùng, sau đó copy nội dung này vào.

Sau đó bạn ra trình duyệt gõ URL “localhost/test_ci/test/welcome” thì CI tự động hiểu và gọi đến Controller Test và phương thức (Action) welcome().

2.Controller trong Codeigniter

Để bắt đầu làm việc với controller,trong application/controllers ta tạo một file controller tên là test.php.

a.Quy tắc khi làm việc với controller trong Codeigniter:
 • Tên controller phải viết hoa chữ cái đầu tiên.
 • Tên file controller giống tên class,viết thường.

Ví dụ :

b.Controller trong Codeigniter
 •  Tất cả các Controller đều phải kế thừa CI_Controller thì mới sử dụng được các thư viện của CI.
 • Hàm tạo Constructors: chúng ta có 1 chú ý đó là nếu trong controller các bạn xây dựng hàm khời tạo (__construct()) thì cần kế thừa lại hàm khởi tạo của CI_Controller
 • Mặc định khi tải Codeigniter về sẽ chạy controller Welcome.Nếu muốn đổi controller mặc định các bạn làm như sau:
  • Truy cập application/config/routes.php
  • Thay đổi biến $route[‘default_controller’] = ‘ten_controller’,Ví dụ :
 • Trong controller Test tạo 2 phương thức welcome(),goodbye();

Bạn ra trình duyệt gõ đường dẫn localhost/test_ci/index.php/test/welcome kết quả xuất ra màn hình là dòng “Welcome to Vietpro”,hoặc  localhost/test_ci/index.php/test/welcome kết quả là “Good bye” thì chúng ta đã tạo mới thành công rồi.

Qua ví dụ trên ta thấy mỗi Controller trong Codeigniter ta có thể tạo nhiều Action (hàm) trong đó, và mỗi action sẽ có những nhiệm vụ riêng biệt.

Bài học codeigniter cơ bản tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây