CodeIgniter Project A-Z 04 – View trong CodeIgniter

0
966

1.Cách tạo view trong Codeigniter

Trong Codeigniter tất cả các view đều được đặt trong thư mục application/views. Các bạn vào folder đó tạo một file tên là new_view.php,có nội dung như sau :

Như vậy là các bạn đã tạo được một view trong CI rồi.

2.Load View trong Codeigniter

  • Cú pháp để load View là : $this->load->view(‘ten_view’);

Ví dụ : Sau khi có view new_view.php ở trên, bạn vào controller test ta đã tạo ở bài trước viết nội dung như sau:

Bạn ra trình duyệt gõ URL “localhost/test_ci/test/load_view” nếu xuất hiện dòng “Hello wolrd” thì bạn đã load view trong controller thành công.

  • Thông thường ta sẽ lưu các view liên quan với nhau trong một folder riêng,Vậy để load view nằm ở sub folder dạng này ta dùng cú pháp sau:

3.Truyền dữ liệu qua View

Để truyền dữ liệu qua view thì tất cả dữ liệu bạn phải đưa vào một mảng kết hợp $data, Controller sẽ tự động tạo các biến bên view tương ứng với các key và các value trong mảng $data đó.

Ví dụ : Ở controller test ta khai báo một mảng $data chứa 1 phần tử có key là ‘string’ và value là ‘Viepro’ :

Tiếp đó các bạn sang view new_view thêm vào nội dung sau :

Kết quả chúng ta sẽ được là “Helllo world.I am Vietpro”.

Luu ý : Mỗi dữ liệu trong mảng $data có thể ở các kiểu như: float, double, int, string, object, array.

Tìm hiểu bài học codeigniter khác tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây