CodeIgniter Project A-Z 05 – Library trong Codeigniter

0
991

1.Form validation

Library form validation chứa các phương thức có tác dụng kiểm soát dữ liệu người dùng nhập vào trong form bằng các tập luật.Để sử dụng chúng ta phải load nó ra.Cú pháp để load library form validation là :

Để sử dụng các phương thức trong library form validation ta sử dụng cú pháp

Phương thức chúng ta hay dùng là set_rules().Tại đây chúng ta phải truyền vào 3 giá trị, tên của thẻ input, tên khi xuất ra thông báo lỗi, và giá trị quan trọng nhất chính là tập luật mà các bạn muốn đưa ra, ngoài ra có thể đưa ra nhiều tập luật bằng cách sử dụng dấu |.

Một số tập luật hay sử dụng :

 • required: Yêu cầu phải nhập liệu không được để trống
 • matches: Yêu cầu password phải trùng khớp nhau
 • min_length: Giới hạn bao nhiêu ký tự khi nhập vào
 • max_length: Giới hạn bao nhiêu ký tự khi nhập vào
 • numeric: Yêu cầu trong textbox phải nhập liệu là con số
 • valid_email: Email nhập liệu bắt buộc phải đúng định dạng
 • xss_clean: Xóa XSS của input, bảo mật

Ví dụ :Tôi muốn đặt luật cho thẻ input name = ‘txtnhap’ là required:

2.Session

Đây là một thư viện khá là quan trọng , trong framework CI (Codeigniter) . Bởi vì chúng ta sẽ sử dụng nó cho rất là nhiều công việc như, quản lý phiên làm việc trong các vấn đề thao tác với login..

 • Để có thể khai báo library session và gọi các phương thức bên trong nó, bạn cần phải vào thư mục file config, tìm file config.php, ctrl+f gõ vào encryption key.

các bạn viết gì trong ‘ ‘ cũng được,như vậy chúng ta đã cấu hình thành công session

 • Load library session : Để có thể sử dụng library session đầu tiên chúng ta phải load nó vào controller.Để sử dụng nó chúng ta sẽ dùng phương thức $this->session.

 • Để có thể khởi tạo session một cách dễ dàng chúng ta sẽ sử dụng phương thức

dữ liệu truyền vào đây có hai lựa chọn, một là truyền vào tên, hai là truyền vào giá trị của nó là gì. Ngoài ra chúng ta cũng có thể khởi tạo chúng theo dạng array (Mảng).Khởi tạo xong rồi, muốn sử dụng cú pháp sử dụng session như sau

 • Hủy session có thể hủy 1 session hoặc hủy toàn bộ,cú pháp

Chúng ta sẽ sử dụng những kiến thức về library session để làm chức năng đăng nhập,đăng xuất.

Xem thêm các bài học codeigniter bằng video tại đây.

3.Pagination

Library pagination : Đây là một library cũng khá là phổ biến, hay được sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng website, nó có nhiệm vụ giúp chúng ta phân trang một cách dễ dàng.Bản chất của library pagination là nó chỉ tạo ra những đường link, chứ nó không hỗ trợ chúng ta giới hạn kết quả trả về.

Cũng giống như các library khác,để sử dụng ta cần load nó ra ở controller bằng cú pháp

Để bắt đầu tiến hành phân trang chúng ta cần phải khai báo một số tham số như sau

Để giới hạn kết quả trả về chúng ta cần phải thao tác với model.Sau đó cần phải có 1 hàm create_link() để show ra kết quả phân trang.

Khi ta phân trang thành công thì view sẽ trả về kết quả : 1 2 3 > Last ›.Trong từng link sẽ là kết quả mà ta phân trang.

Ngoài ra còn một số vấn đề mở rộng,tuy nhiên phần này không quá quan trọng.Tôi sẽ lấy một số ví dụ :

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây