CodeIgniter Project A-Z 08 – Chức năng thêm danh mục bài viết website tin tức

0
835

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Model và controller danh mục bài viết

  • Trong models ta tạo ra một dmbaiviet_model.php,chứa Dmbaiviet_model kế thừa từ My_model có thuộc tính table sẽ là bảng ‘dm_baiviet’ trong csdl.

  • Trong controllers ta tạo ra một controller tên là dmbaiviet_c.php điều hướng menu quản lý danh mục bài viết,trong đó ta load model dmbaiviet_model ra :

2.Thêm danh mục bài viết :

  • Tạo view admin/themdm

  • Ở controller dmbaiviet_c , ta sẽ tạo 1 hàm themdm() , hàm này sẽ load view themdm ra,sau đó nó sẽ kiểm tra nếu người quản trị đã nhập đầy đủ thông tin cho danh mục bài viết hay chưa , nếu rồi(if($this->form_validation->run())) sẽ gọi ra hàm create() trong My_model được Dmbaiviet_model kế thừa để insert dữ liệu vào trong csdl.

  • Sau khi set_rules cho input ten_dm chúng ta sang view themdm xuất ra form_error(‘ten_dm’) nếu người dùng nhập sai.Tôi sẽ xuất ra dưới tiêu đê Tên danh mục

Các bạn có thể nhìn thấy $this->session->set_flashdata(‘mess’,’Đã thêm thành công’);Đây là một vấn đề mở rộng library session , nếu chúng ta đã thêm dữ liệu thành công thì trả về một câu thông báo có tên là ‘mess’ và giá trị là ‘đã thêm thành công’.

  • Chúng ta đã làm xong chức năng thêm bài viết,các bạn vào localhost/vietpro_blog/admin/dmbaiviet_c/themdm và thêm các bản ghi vào.

[ SOURCE CODE ]

Xem thêm các video giáo trình codeigniter khác tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây