CodeIgniter Project A-Z 08 – Chức năng thêm danh mục bài viết website tin tức

0
6

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Model và controller danh mục bài viết

  • Trong models ta tạo ra một dmbaiviet_model.php,chứa Dmbaiviet_model kế thừa từ My_model có thuộc tính table sẽ là bảng ‘dm_baiviet’ trong csdl.
<?php 
	class Dmbaiviet_model extends MY_Model
	{
		function __construct()
		{
			parent::__construct();
			$this->table = 'dm_baiviet';
		}
	}
?>
  • Trong controllers ta tạo ra một controller tên là dmbaiviet_c.php điều hướng menu quản lý danh mục bài viết,trong đó ta load model dmbaiviet_model ra :
<?php 
	class Dmbaiviet_c extends MY_Controller
	{
		function __construct()
		{
			parent::__construct();
			$this->load->model('Dmbaiviet_model');
		}
?>

2.Thêm danh mục bài viết :

  • Tạo view admin/themdm
<div class="col-md-10">                             

        <div class="content">

               <div class="col-md-5 add-dm">

                       <h4>Thêm danh mục</h4>

               </div>

               <div class="clearfix"></div>

               <form method="post">

                       <div class="form">                                               

                               <table class="table">

                             <tbody><tr>

                               <td><p>Tên danh mục</p></td>

                               <td>

                                 <input name="ten_dm" class="form-control" type="text" value="">

                               </td>

                             </tr>                                

                         </tbody></table>                                                    

                       </div>

                       <div class="col-md-3 form-group pull-right">

               <input name="ok" value="saves" class="btn btn-primary btn-block" type="submit">

                       </div>

               </form>

        </div><!--end .content-->

</div>
  • Ở controller dmbaiviet_c , ta sẽ tạo 1 hàm themdm() , hàm này sẽ load view themdm ra,sau đó nó sẽ kiểm tra nếu người quản trị đã nhập đầy đủ thông tin cho danh mục bài viết hay chưa , nếu rồi(if($this->form_validation->run())) sẽ gọi ra hàm create() trong My_model được Dmbaiviet_model kế thừa để insert dữ liệu vào trong csdl.
function themdm()

{

        $data = array();

        $data['temp'] = 'admin/themdm';

        // nếu submit form mà có dữ liệu post lên

        if($this->input->post())

        {             

               $this->form_validation->set_rules('ten_dm',"Tên danh mục",'required');                    //khi nhập liệu chính xác

               if($this->form_validation->run())

               {

                       $tendm = $this->input->post('ten_dm');

                       $dulieu = array(

                               'ten_dm'=>$tendm

                               );

                       $this->Dmbaiviet_model->create($dulieu);

                       $this->session->set_flashdata('mess','Đã thêm thành công');

                       }             

               }

               $this->load->view('admin/index',$data);

}
  • Sau khi set_rules cho input ten_dm chúng ta sang view themdm xuất ra form_error(‘ten_dm’) nếu người dùng nhập sai.Tôi sẽ xuất ra dưới tiêu đê Tên danh mục
<td><p>Tên danh mục</p><span><?php echo form_error('ten_dm');?></span></td>

Các bạn có thể nhìn thấy $this->session->set_flashdata(‘mess’,’Đã thêm thành công’);Đây là một vấn đề mở rộng library session , nếu chúng ta đã thêm dữ liệu thành công thì trả về một câu thông báo có tên là ‘mess’ và giá trị là ‘đã thêm thành công’.

<h4>Thêm danh mục <font color='red'><?php echo $this->session->flashdata('mess')?></font></h4>
  • Chúng ta đã làm xong chức năng thêm bài viết,các bạn vào localhost/vietpro_blog/admin/dmbaiviet_c/themdm và thêm các bản ghi vào.

[ SOURCE CODE ]

Xem thêm các video giáo trình codeigniter khác tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây