CSS 02 – Vùng chọn và cú pháp trong CSS

0
474

1. Các vùng chọn của CSS (Selector)

CSS có 3 vùng chọn :

 • Vùng chọn theo tên thẻ (tag Selector) : Với vùng chọn này chúng ta chọn trực tiếp các thẻ thông qua tên để tiến hành định dạng hiển thị cho chúng.
  Cú pháp:
 • Vùng chọn theo tên ID (ID Selector) : Trước khi tìm hiểu về vùng chọn này , chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về ID.
  ID là một thuộc tính xác định tính duy nhất của một phần tử trong văn bản HTML, khi đặt tên cho ID cần phải đặt tên viết liền, có thể chứa chữ số, chữ cái, dấu _, dấu – nhưng không được chứa khoảng trắng và các ký tự đặc biệt.
  Cú pháp triệu gọi ID trong CSS :
 • Vùng chọn theo tên Class (Class Selector): Trái với ID, Class là một thuộc tính xác đinh các phần tử có điểm chung trong việc định dạng hiển thị, nên class có thể sử dụng nhiều lần cho nhiều thẻ HTML khác nhau.
  Cú pháp:

Ví dụ:

[codepen_embed height=”265″ theme_id=”0″ slug_hash=”ZJXgbQ” default_tab=”html,result” user=”anhtomks”]See the Pen <a href=’https://codepen.io/anhtomks/pen/ZJXgbQ/’>vp_CSS_Selector_examp</a> by Thien (<a href=’https://codepen.io/anhtomks’>@anhtomks</a>) on <a href=’https://codepen.io’>CodePen</a>.[/codepen_embed]

2. Cú pháp chung của CSS

Tổng quát lại chúng ta có cú pháp chung của CSS như sau :

Với Vùng_chọn ở đây là một trong các vùng chọn chúng ta đã biết, các giá trị và thuộc tính chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong bài tới.

Tác giả: Thiện Nguyễn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây