Java 03 – Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong Java

0
2238

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

I.Biến

 • Biến là vùng nhớ dùng để lưu trữ các giá trị của chương trình. Mỗi biến gắn liền với một kiểu dữ liệu và một định danh duy nhất gọi là tên biến.
 • Cách đặt tên biến trong Java :
  • Tên biến thông thường là một chuỗi các ký tự và số.
  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái, một dấu gạch dưới hay dấu dollar.
  • Tên biến không được trùng với các từ khóa (xem phụ lục các từ khóa trong java).
  • Tên biến không có khoảng trắng ở giữa tên.
 • Cách khai báo biến trong Java :
  • <kiểu_dữ_liệu> <tên_biến>;
  • <kiểu_dữ_liệu> <tên_biến> = <giá_trị>;
 • Ví dụ :

II.Các kiểu dữ liệu cơ sở trong Java

1.Kiểu số
a.Kiểu số nguyên
 • Trong Java có 4 kiểu số nguyên là : byte, short, int, long . Có 2 kiểu chúng ta thường dùng nhất là int và long , trong đó thì int là kiểu dữ liệu số nguyên mặc định .

untitled

 • Ví dụ :

b.Kiểu số thực
 • Java hỗ trợ hai kiểu dữ liệu số thực là float và double.
  untitled
 • Ví dụ :

2.Kiểu ký tự ( char )
 • Kiểu ký tự trong ngôn ngữ lập trình java có kích thước là 2 bytes và chỉ dùng để biểu diễn các ký tự trong bộ mã Unicode.Từ khóa kiểu ký tự là char .
 • Giá trị mặc định cho một biến kiểu char là null,giá trị của kiểu char ta phải để trong ” “.

3.Kiểu luận lý ( boolean )

 • Kiểu boolean chỉ nhận 1 trong 2 giá trị: true hoặc false.
 • Giá trị mặc định của kiểu boolean là false.
 • Ví dụ :

Xem thêm các video khác về lập trình java tại đây.

III.Hằng

 • Hằng là một giá trị bất biến trong chương trình
 • Tên hằng được đặt theo qui ước giống như tên biến.
 • Cú pháp khai báo hằng: final + kiểu dữ liệu + tên hằng = giá trị cần gán .
  • Hằng số nguyên: trường hợp giá trị hằng ở dạng long ta thêm vào cuối chuỗi số chữ “l” hay “L”. (ví dụ: 1L, 5L, 3L)
  • Hằng số thực: truờng hợp giá trị hằng có kiểu float ta thêm tiếp vĩ ngữ “f” hay “F”, còn kiểu số double thì ta thêm tiếp vĩ ngữ “d” hay “D”.
  • Hằng Boolean: java có 2 hằng boolean là true, false.
  • Hằng ký tự: là một ký tự đơn nằm giữa nằm giữa 2 dấu ngoặc đơn.
  • Hằng chuỗi: là tập hợp các ký tự được đặt giữa hai dấu nháy kép “ ”. Một hằng chuỗi không có ký tự nào là một hằng chuỗi rỗng.
 • Ví dụ :

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây