JS 05 – Các kiểu dữ liệu trong JavaScript

0
375

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các kiểu dữ liệu trong JavaScript.

Biến trong JavaScript có thể chứa bất kỳ dữ liệu nào. Một biến có thể tại một thời điểm là một chuỗi và sau đó nhận được một giá trị số:

Ngôn ngữ lập trình cho phép những thứ như vậy được gọi là “kiểu động”, nghĩa là có các kiểu dữ liệu, nhưng các biến không bị ràng buộc với bất kỳ loại nào trong số chúng.

Có bảy loại dữ liệu cơ bản trong JavaScript. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng loại nhé.

Kiểu số(number)

Kiểu số phục vụ cả số nguyên và số dấu phẩy động.

Có nhiều thao tác với các số, ví dụ: phép nhân *, phép chia /, cộng +, phép trừ –

Bên cạnh các số thường, còn có các “giá trị số đặc biệt” như: Infinity(dương vô cực), -Infinity(âm vô cực) và NaN.

Kiểu chuỗi(string)

Một chuỗi trong JavaScript phải được trích dẫn:

Trong JavaScript, có 3 loại trích:

  • Dấu ngoặc kép: “Xin chào”.
  • Dấu nháy đơn: ‘Xin chào’.
  • Backticks: Xin chào.

Dấu nháy kép và nháy đơn là các trích dẫn “đơn giản”. Không có sự khác biệt giữa chúng trong JavaScript.

Backticks là một “chức năng mở rộng”. Chúng cho phép bạn nhúng các biến và biểu thức vào một chuỗi bằng cách gói chúng trong $ {…}, ví dụ:

Biểu thức bên trong $ {…} được đánh giá và kết quả trở thành một phần của chuỗi. Chúng ta có thể đặt bất cứ điều gì ở đó như tên hoặc một biểu thức số học như 1 + 2…

Kiểu Boolean

Kiểu boolean chỉ có hai giá trị: truefalse.

Loại này thường được sử dụng để lưu trữ các giá trị có / không: đúng nghĩa là “true” và sai nghĩa là “false”.

Ví dụ:

Các giá trị Boolean cũng xuất hiện từ kết quả so sánh:

Kiểu null

Giá trị null là một kiểu đặc biệt không thuộc bất kỳ loại nào được mô tả ở trên.

Nó tạo thành một kiểu riêng của riêng nó, chỉ chứa giá trị null:

Trong JavaScript null không phải là “tham chiếu đến một đối tượng không tồn tại” hoặc “con trỏ rỗng” như trong một số ngôn ngữ khác.

Nó chỉ là một giá trị đặc biệt có ý nghĩa “không có gì”, “trống rỗng” hoặc “không rõ giá trị”.

Kiểu Underfined

Giá trị đặc biệt underfine(không xác định) được tách biệt. Ý nghĩa của undefined là “giá trị không được gán”.

Nếu một biến được khai báo, nhưng không được gán, thì giá trị của biến đó là chưa được xác định:

Kiểu Objects và Symbols

Kiểu objects là một kiểu đặc biệt.

Tất cả các loại khác được gọi là “nguyên thủy”, bởi vì các giá trị của chúng có thể chứa chỉ một thứ duy nhất (có thể là một chuỗi hoặc một số hay bất kỳ thứ gì). Ngược lại, các đối tượng được sử dụng để lưu trữ các bộ dữ liệu và các thực thể sẽ phức tạp hơn. Kiểu symbols được sử dụng để tạo một định danh duy nhất cho các đối tượng và chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn ở các bài học sau.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 7 kiểu dữ liệu trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn Cách ép kiểu trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây