JS 21 – Date và Time trong JavaScript

0
1516

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Date và Time trong JavaScript.

Date: Nó lưu trữ ngày tháng, thời gian và cung cấp các phương thức quản lý ngày / giờ.

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng nó để lưu trữ thời gian (tạo hoặc sửa đổi), hoặc để đo thời gian, hoặc chỉ để in ra ngày hiện tại.

Cách khởi tạo

Để tạo một đối tượng Date mới, chúng ta sử dụng hàm Date() với một trong các đối số sau đây:

new Date():

Hàm này không có đối số, nó tạo đối tượng Date cho ngày và giờ hiện tại:

new Date(milliseconds)

Tạo một đối tượng Date với thời gian tính bằng miligiây (1/1000 giây) được truyền sau ngày 1 tháng 1 năm 1970 UTC + 0.

Số mili giây đã trôi qua kể từ đầu năm 1970 được gọi là mốc thời gian.

Đó là một số đại diện của một ngày. Chúng ta có thể tạo một ngày từ một mốc thời gian bằng cách sử dụng Date (timestamp) mới và chuyển đổi đối tượng Date hiện có thành một mốc thời gian bằng cách sử dụng phương thức date.getTime ().

new Date(datestring):

Nếu có một đối số truyền vào và đó là một chuỗi, thì nó được phân tích cú pháp bằng thuật toán Date.parse:

new Date(year, month, date, hours, minutes, seconds, ms):

Hàm này tạo ra ngày tháng với các thành phần đã cho theo múi giờ địa phương. Chỉ có hai đối số đầu tiên là bắt buộc:

  • year phải có 4 chữ số, ví dụ: 2018.
  • month bắt đầu bằng 0 (tháng 1), tối đa 11 (tháng 12).
  • Tham số date là ngày trong tháng, nếu không có thì nó mặc định là 1.
  • Nếu hours/ minutes/ seconds/ ms vắng mặt, chúng được giả định bằng 0.

Ví dụ:

Các thành phần của Date

Có nhiều phương thức để truy cập vào năm, tháng… từ đối tượng Date như sau:

getFullYear():

Lấy ra năm(4 chữ số).

getMonth():

Lấy ra tháng từ 0 đến 11.

getDate():

Lẩy ra ngày của tháng từ 1 đến 31.

getHours(), getMinutes(), getSeconds(), getMilliseconds()

Lấy ra các thành phần thời gian tương ứng.

Ngoài ra chúng ta có thể lấy ra được ngày trong tuần:

getDay():

Lấy ngày trong tuần, từ 0 (Chủ Nhật) đến 6 (Thứ Bảy). Ngày đầu tiên luôn là Chủ nhật, ở một số quốc gia không phải như vậy, nhưng không thể thay đổi.

Tất cả các phương thức trên trả về các thành phần liên quan đến múi giờ địa phương.

Ngoài ra còn có các đối tác UTC của chúng, trả về ngày, tháng, năm.. cho múi giờ UTC + 0: getUTCFullYear(), getUTCMonth(), getUTCDay(). Chỉ cần chèn “UTC” ngay sau khi “get”.

Nếu múi giờ địa phương của bạn được dịch chuyển tương đối so với UTC, thì code bên dưới hiển thị các giờ khác nhau:

Ngoài các phương thức đã cho, có hai phương thức đặc biệt, không có biến thể UTC:

getTime():

Trả về mốc thời gian cho ngày – một số miligiây được chuyển từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 UTC + 0.

getTimezoneOffset():

Trả về chênh lệch giữa múi giờ địa phương và UTC, tính bằng phút:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Date và Time trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn strick mode trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây