Node.js 09 – Event Emitter

0
631

Lập trình hướng sự kiện

Để có ví dụ dễ nhận biết nhất về lập trình hướng sự kiện cho các bạn, chúng ta sẽ chuyển sang các trình duyệt một chút.

Mỗi khi bạn tương tác với một trang web thông qua giao diện người dùng, lúc đó một sự kiện sẽ xảy ra. Khi bạn nhấp vào button, sự kiện click được kích hoạt. Khi bạn nhấn một phím, sự kiện keydown được kích hoạt. Các sự kiện này có các hàm liên quan để khi nó được kích hoạt hàm này sẽ được thực thi để thực hiện việc thay đổi giao diện người dùng theo ý tưởng nào đó.

Trong lập trình sử dụng các khái niệm chính.

  • Một Event Handler là một callback function sẽ được gọi khi một sự kiện được kích hoạt.
  • Một vòng lặp chính lắng nghe các trình kích hoạt sự kiện và gọi trình xử lý sự kiện được liên kết cho sự kiện đó.

EventEmitter

Node.js cung cấp cho chúng ta một module hữu ích được gọi là EventEmitter cho phép chúng ta có thể bắt đầu kết hợp lập trình hướng sự kiện trong các dự án của mình.

Chúng ta có thể truy cập lớp EventEmitter thông qua module events được cung cấp sẵn trong Node.js

Khi được yêu cầu module, chúng ta sẽ cần phải tạo một đối tượng mới từ class để có thể sử dụng nó.

Khởi tạo lắng nghe sự kiện

Cú pháp

Cú pháp tích hợp một eventHandler với một event

Cú pháp để kích hoạt sự kiện

Ví dụ:

Tạo file index.js với nội dung sau.

Bây giờ bạn chạy chương trình với lệnh

Xóa sự kiện

Đôi khi bạn muốn xóa trình xử lý sự kiện ra khỏi sự kiện vì một lý do gì đó (sự kiện không cần thiết hoặc tránh rò rỉ bộ nhớ).

Để loại bỏ các trình lắng nghe sự kiện trong EventEmitter, chúng ta có thể sử dung removeListenerhoặc removeAllListener.

Cú pháp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây