Node.js 25 – Xóa dữ liệu trong MySQL từ Node.js

0
823

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL từ ứng dụng Node.js

Để xóa dũ liệu trong CSDL MySQL từ một ứng dụng node.js bạn làm theo các bước sau.

  1. Thiết lập kết nối tới CSDL MySQL
  2. Thực hiện một câu lệnh DELETE bằng cách gọi phương thức query() trên đối tượng connection.
  3. Ngắt kết nối từ máy chủ CSDL

Ví dụ xóa dữ liệu

Chương trình sau xóa một hàng trong bảng todos dựa trên id của hàng.

File delete.js

Trong ví dụ này, tôi sử dụng trình giữ chỗ (?) trong câu lệnh DELETE . Khi chúng ta gọi phương thức query()  trên đối tượng connection để thực hiện câu lệnh, chúng ta đã chuyển dữ liệu tới câu lệnh DELETE làm đối số thứ hai. Trình giữ chỗ sẽ được thay thế bằng giá trị đầu vào, do đó id sẽ lấy giá trị 1 khi truy vấn được thực hiện.

Lưu ý rằng, nếu bạn có nhiều phần giữ chỗ, bạn cần truyền một mảng tới truy vấn để chuyển dữ liệu đến câu lệnh SQL.

Để lấy được số hàng được xóa, bạn có thể truy cập thuộc tính affectedRows của đối tượng results.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây