React.js 12 – Tham chiếu phần tử DOM trong React

0
834

Refs cung cấp một cách để truy cập các node DOM hoặc phần tử React được tạo trong phương thức render.

Cách sử dụng Refs

Từ phiên bản 16.3 các refs được tạo bằng cách sử dụng React.createRef() và gắn vào các phần tử react thông quan thuộc tính ref.

Ví dụ:

Khi một ref được truyền cho một phần tử trong render , một tham chiếu tới phần tử sẽ có thể truy cập được bằng thuộc tính current  của ref.

Trong ví dụ trên có thể truy cập đến <button />

Một số lưu ý khi sử dung Ref

Giá trị của ref tùy thuộc vào 2 loại node.

  • Khi thuộc tính refđược sử dụng trên một phần tử HTML, phần tử refđược tạo thành trong hàm React.createRef() sẽ nhận phần tử DOM bên dưới làm thuộc tính của nó.
  • Khi thuộc tính được sử dụng trên một component lớp , đối tượng refsẽ nhận được thể hiện được liên kết của component đó.
  • Bạn không thể sử dụng ref trên các component được tạo bằng function

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây