TypeScript 04 – Hàm trong TypeScript

0
9

1.Hàm trong TypeScript

a.Hàm tự định nghĩa
 • Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, PHP hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một cách mạch lạc.
 • Tên hàm có thể là một tổ hợp bất kỳ những chứ cái, con số và dấu gạch dưới, nhưng phải bắt đầu từ chứ cái hoặc dấu gạch dưới.
 • Để sử dụng hàm ta sử dụng từ khóa function 
function function_name():void{
  Thực thi lệnh…
} 
 • Ví dụ :
function helloworld():void
{
	alert("Hello world,I am Vietpro");
}
helloworld();
b.Hàm tự định nghĩa có tham số
 • Hàm tự định nghĩa có tham số cũng là hàm tự định nghĩa nhưng có tham số truyền vào
function function_name(tham_so_1:kieu_du_lieu,tham_so_1:kieu_du_lieu...):void{
 Thực thi lệnh…
}
 • Ví dụ :
function helloworld(name:string,age:number):void
{
 alert("Hello world,I am "+name+",I am"+age);
}
helloworld("Vietpro",18);

Biên dịch sang JavaScript

function helloworld(name, age) {
  alert("Hello world,I am " + name + ",I am" + age);
}
helloworld("Vietpro", 18);

Chú ý : Những hàm tôi lấy ví dụ ở trên là những hàm không có giá trị trả vè,với những hàm này ta sử dụng từ khóa :void

Bài học typescript cơ bản tại đây.

c.Hàm tự định nghĩa có giá trị trả về
 • Hàm này trả về 1 giá trị,giá trị này có thể là số,chuỗi,mảng…Ta sử dụng từ khóa return.Kiểu dữ liệu của giá trị mà ta return chính là kiểu dữ liệu của hàm
function function_name(Có hoặc không tham số):kieu_du_lieu{
 Thực thi lệnh…
 return ketqua; 	
}
 • Ví dụ : viết hàm tính tổng 2 số
function tinhtong(sothu1:number,sothu2:number):number {
  var tong = sothu1+sothu2;
  return tong;
}
tinhtong(1,2);

Biên dịch sang JavaScript

function tinhtong(sothu1, sothu2):number {
  var tong = sothu1 + sothu2;
  return tong;
}
tinhtong(1, 2);
 • Ngoài cách viết ở trên thì chúng ta có thể viết như sau :
var function_name:(tham_so_1,tham_so_2...)=>kieu_du_lieu = function(tham_so_1:kieu_du_lieu,tham_so_2:kieu_du_lieu...)
{
  Thực hiện hành động	
  return ketqua;
}

2.Overload hàm trong TypeScript

 • Đây là một khái niệm trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.Overload giúp ta sử dụng tên hàm nhưng với các kiểu tham số khác nhau.
 • Ví dụ :
function add(sothu1:number,sothu2:number):number;
function add(sothu1:number,sothu2:string):number ;
function add(sothu1:string,sothu2:number):number;

function add(sothu1,sothu2)
{
	return sothu1+sothu2;
}

3.Generic

 • Ngoài cách truyền kiểu dữ liệu trực tiếp cho hàm,ta có thể truyền kiểu dữ liệu qua một biến.
 • Ví dụ:
function add<T>(x:T):T
{
	return x;
}
add<string>("Vietro");

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây