TypeScript 05 – Đối tượng và Class trong lập trình OOP

0
7

I.Đối tượng trong JavaScript

 • Trong TypeScript,chúng ta có thể tạo 1 đối tượng giống như tạo đối tượng trong JavaScript.Có 3 cách để tạo 1 đối tượng trong JavaScript.
 • Cách 1 : Dùng đối tượng Object
  • Ví dụ 1: Tạo một đối tượng student có thuộc tính name = Angela,age = 18
var student = Object();
student.name = "Angela";
student.age = 18;
student.course = "TypeScript";
 • Cách 2 : Ta có cách định nghĩa thứ 2
  • Ví dụ 2:Cũng với đối tượng student ở trên nhưng ta sẽ tạo theo cách khác
var student = {
	name:"Angela",
	age:18,
	course:"TypeScript"
}
 • Cách 3 : Ta khai báo đối tượng bằng cách sử dụng hàm (function).Ta sử dụng từ khóa this vào tạo ra các thuộc tính cho đối tượng
  • Ví dụ 3:
function student(name:string,age:number,course:string)
{
	this.name = name;
	this.age = age;
	this.course = course;
}
var student1 = new student('Angela',18,'TypeScript');

II.Class 

1.Khai báo lớp
a.Khai báo 1 lớp
 • Sử dụng class(lớp) là một cách không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.Class không phải là 1 đối tượng,có thể hiểu class là một mô tả trạng thái, hành động của đối tượng đó.
class className
{
 //các khai báo 
}
b.Thuộc tính
 • Thuộc tính của class là những thuộc tính của đối tượng mà class đó mô tả.
class className
{
	thuoc_tinh:kieu_du_lieu;
}
 • Ví dụ : tạo 1 class Student có thuộc tính name,age,và course
class Student
{
	name:string;
	age:number;
	course:string;
}
c.Phương thức
 • Phương thức của class chính là phương thức của đối tượng mà class đó mô tả.Phương thức có thể coi là 1 hàm nhưng nằm trong class,muốn gọi đến nó phải thông qua class.
class className
{
 ten_phuong_thuc(tham_so_1:kieu_du_lieu,tham_so_2:kieu_du_lieu...):kieu_du_lieu
 {
   // Thực hiện hành động
 }
}
 • Ví dụ: Trong class Student ta tạo ra 1 phương thức là study
class Student
{
	name:string;
	age:number;
	course:string;
	study():void
	{
		document.write("Learning TypeScript");
	}
}
2.Khởi tạo lớp
a.Khởi tạo lớp
 • Khởi tạo đối tượng là ta tạo một hình tượng của lớp mà ta đã khai báo. Vì lớp mô phỏng cho đối tượng nên sau này tôi sẽ dùng từ lớp thay cho đối tượng luôn.
var className1 = new className();
 • Ví dụ 1: khởi tạo đối tượng student
var student1 = new student();
b.Truy xuất đến các thuộc tính và phương thức

Ta sử dụng cú pháp ten_lop.ten_thuoc_tinh(ten_phuong_thuc)

Bài học typescript cơ bản xem tại đây.

 • Ví dụ 2:
class student
{
	name:string;
	age:number;
	course:string;
	study():void
	{
		document.write("Learning TypeScript");
	}
}
var student1 = new student();
student1.name ='Angela';
student1.age =18;
student1.course = 'TypeScript';
student1.study();

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây