AJAX 02 – Trao đổi dữ liệu bằng XMLHttpRequest

0
799

1.Gửi yêu cầu đến máy chủ

Để gửi một yêu cầu đến máy chủ chúng ta sử dụng phương thức open() và send() của đối tượng XMLHttpRequest

Cú pháp

Trong đó

 • open(): Chỉ định yêu cầu gửi
 • method: tên phương thức gửi
 • url: vị trí tệp
 • async: true(asynchronous – Xử lí không đồng bộ)/false (synchronous – Xử lí đồng bộ)
 • send(): Gửi yêu cầu đến máy chủ (dùng phương thức GET)
 • send(string): Gửi yêu cầu lên máy chủ (dùng phương thức POST)

Ví dụ

See the Pen QMzQwj by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Nhận phản hồi từ máy chủ

Khi bạn đã gửi một Request tới một máy chủ (server), có thể bạn  muốn thực hiện một số hoạt động nào đó trên phần Response được trả về. Điều này có thể thực hiện thông qua sự giúp đỡ của thuộc tính onreadystatechange XMLHttpRequest

Thuộc tính này sẽ được kích hoạt mỗi khi trạng thái readyState thay đổi. Mà thuộc tính readyState này giữ phần biểu diễn trạng thái của đối tượng XMLHttpRequest,do đó dựa vào từng giá trị của readyStata thì bạn có thể cung cấp hoạt động tương ứng nào đó.

Thuộc tínhMiêu tả
onreadystatechangeMột Event Handler lắng nghe và xử lý một sự kiện khi có thay đổi về trạng thái nào diễn ra.
readyStateThuộc tính này định nghĩa trạng thái hiện tại của đối tượng XMLHttpRequest.

 • 0: Requet chưa được khởi tạo
 • 1: Request đã được thiết lập
 • 2: Request đã được gửi
 • 3: Request đang được xử lý
 • 4: Kết thúc Request
statusTrả về trạng thái dưới dạng một số (ví dụ: 403 cho “Forbidden” 404 cho “Page not found”, 200 cho “OK”)

Ví dụ

See the Pen XaoqJJ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Bài viết trước:

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 3    Average: 3/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here