Bài học PHP 11 – Hàm trong PHP

0
235

Bài học PHP 11 – Hàm trong PHP

Trong bài học lập trình php cơ bản hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về hàm trong PHP có ý nghĩa như thế nào và để làm gì nhé.

Hàm trong PHP là gì – Hàm là một tập hợp các đoạn mã, nhằm thực thi một công việc gì đó. Các đoạn mã bên trong hàm chỉ được thực thi khi hàm đó được triệu gọi. Tức là khi bạn tạo hàm thì các đoạn mã bên trong đó sẽ không được thực thi cho đến khi hàm được triệu gọi. Trong PHP có hai loại hàm chính là : Hàm do người dùng tự định nghĩa và Hàm hỗ trợ trong PHP.

1. Hàm do người dùng tự định nghĩa

a. Hàm tự định nghĩa không tham số

Cú pháp :

Note: Tên hàm có thể là một tổ hợp bất kỳ những chứ cái, con số và dấu gạch dưới, nhưng phải bắt đầu từ chứ cái hoặc dấu gạch dưới.

Ví dụ:

b. Hàm tự định nghĩa có tham số

Cú pháp:

Ví dụ :

c. Hàm tự định nghĩa có giá trị trả về

Cú pháp:

$giá_trị : trả về sẽ được gán cho hàm.

Ví dụ :

2. Hàm hỗ trợ trong PHP

a. Hàm explode()

Tách chuỗi ban đầu theo một ký hay một chuỗi ký tự mẫu và trả về một mảng các ký tự trong chuỗi ban đầu.

Cú pháp:

Ví dụ:

b. Hàm implode()

Kết hợp các phần tử trong một mảng lại thành một chuỗi theo một ký tự hay một chuỗi ký tự mẫu.

Cú pháp:

Ví dụ:

c. Hàm Str_replace()

Tìm ký tự hoặc chuỗi ký tự trong chuỗi cha để thay thế bởi ký tự hoặc chuỗi ký tự mới. Kết quả trả về một chuỗi mới giữ nguyên chuỗi cũ.

Cú pháp:

Ví dụ:

 Các bài học tiếp theo:

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây