Bài jQuery 14: Getter và Setter trong jQuery

0
443

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai phương thức Getter và Setter trong jQuery.

Get hoặc Set giá trị nội dung

Một số phương thức jQuery có thể được sử dụng để gán(set) hoặc lấy(get) một số giá trị trên một phần tử. Một các phương thức có thể làm công việc này là text(), html(), attr()val().

Khi các phương thức này được gọi mà không có đối số, nó được gọi là một getters, bởi vì nó nhận (hoặc đọc) giá trị của phần tử. Khi các phương thức này được gọi với một giá trị làm đối số, nó được gọi là setter vì nó gán giá trị đó.

Phương thức text()

Phương thức text() được sử dụng để lấy nội dung văn bản kết hợp của các phần tử được chọn, bao gồm cả các phần tử con của chúng, hoặc gán nội dung cho các phần tử được chọn.

Lấy nội dung với phương thức text()

Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy làm thế nào để có được nội dung của đoạn văn:

Gán Nội dung với phương thức text()

Ví dụ sau sẽ cho bạn thấy cách gán nội dung cho đoạn văn:

Phương thức html()

Phương thức  html() được sử dụng để lấy hoặc gán nội dung HTML cho các phần tử.

Lấy nội dung HTML bằng phương thức html()

Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy cách lấy nội dung HTML của các phần tử <p> cũng như vùng chứa phần tử <div>:

Gán nội dung HTML bằng phương thức html()

Ví dụ sau sẽ cho bạn thấy cách gán nội dung HTML cho phần tử <body>:

Phương thức attr()

Bạn có thể sử dụng phương thức attr() để lấy giá trị của thuộc tính các phần tử hoặc gán một hoặc nhiều thuộc tính cho phần tử đã chọn.

Lấy giá trị thuộc tính với phương thức attr()

Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy cách lấy thuộc tính href của hyperlink, tức là phần tử <a> cũng như thuộc tính alt của phần tử <img>:

Gán thuộc tính với phương thức attr()

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách gán thuộc tính checked của checkbox.

Phương thức val()

Phương thức jQuery val() chủ yếu được sử dụng để lấy hoặc gán giá trị hiện tại của các phần tử trong form HTML như <input>, <select><textarea>.

Lấy các giá trị cho các trường trong form với phương thức val()

Ví dụ sau sẽ cho bạn thấy cách lấy các giá trị của form:

Gán giá trị cho các trường trong form với phương thức val()

Ví dụ sau sẽ cho bạn thấy cách gán giá trị trong form:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn các phương thức Getter và Setter trong jQuery. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Insert nội dung với JQuery.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây