Bài MySQL 40: Lệnh ALTER TABLE trong MySQL

0
2505

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng hiện có, như thêm hoặc loại bỏ các cột, thay đổi các thuộc tính cột…

Giới thiệu

Bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc của các bảng hiện có. Câu lệnh ALTER TABLE cho phép bạn thêm, xóa hoặc thay đổi kiểu dữ liệu của một cột, thêm khóa chính, đổi tên bảng…. Cú pháp câu lệnh ALTER TABLE như sau:

Để thay đổi cấu trúc bảng hiện có:

  • Đầu tiên, bạn cần chỉ rõ tên bảng mà bạn muốn thay đổi sau mệnh đề ALTER TABLE.
  • Thứ hai, bạn liệt kê một tập hợp các hành động mà bạn muốn áp dụng cho bảng. Một hành động có thể là bất cứ thứ gì như thêm cột mới, thêm khóa chính, đổi tên bảng… Câu lệnh ALTER TABLE cho phép bạn áp dụng nhiều hành động trong một câu lệnh, mỗi hành động được phân tách nhau bằng dấu phẩy (,).

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bảng mới để thực hành câu lệnh ALTER TABLE.

Chúng ta sẽ tạo một bảng mới có tên là tasks trong cơ sở dữ liệu. Truy vấn như sau:

Thay đổi các cột bằng cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE

Giả sử bạn muốn giá trị của cột task_id được tự động tăng lên bất cứ khi nào bạn chèn một hàng mới vào bảng tasks. Để làm được điều này, bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE thiết lập thuộc tính của cột task_id thành AUTO_INCREMENT như sau:

Bạn có thể xác minh thay đổi bằng cách chèn một số hàng vào bảng tasks.

Và bạn có thể truy vấn dữ liệu để xem liệu giá trị của cột task_id có tăng lên 1 mỗi lần bạn chèn một hàng mới hay không:

kết quả:

Sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thêm một cột mới vào một bảng

Do yêu cầu kinh doanh mới, bạn cần phải thêm một cột mới có tên là complete để lưu trữ phần trăm hoàn thành cho từng tác vụ trong bảng tasks. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng ALTER TABLE để thêm một cột mới vào bảng tasks như sau:

Sử dụng ALTER TABLE để xóa một cột từ một bảng

Giả sử bạn không muốn lưu trữ cột description trong bảng tasks và bạn cần phải xóa nó. Câu lệnh sau cho phép bạn loại bỏ cột description của bảng tasks:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh ALTER TABLE trong MySQL để thay đổi cấu trúc bảng hiện có như thêm hoặc loại bỏ các cột, thay đổi các thuộc tính cột… Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây