HTML 07 – Liên kết và ảnh trong HTML

0
425

1. Liên kết trong HTML

Để có một liên kết trong website chúng ta dùng cặp thẻ <a></a> và các thuộc tính để định nghĩa cho liên kết. Các thuộc tính của cặp thẻ này gồm có: href, target và title. Trong đó thuộc tính href luôn luôn cần có để trỏ đường link cho liên kết.

Ví dụ:

See the Pen vp_lien_ket_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

2. Hình ảnh trong HTML

Để đưa hình ảnh vào văn bản HTML ta sử dụng thẻ <img /> với các thuộc tính:

  • Thuộc tính src : xác đinh đường dẫn của ảnh
  • Thuộc tính width: xác định độ rộng của bức ảnh
  • Thuộc tính height: xác định chiều cao của bức ảnh
  • Thuộc tính alt : mô tả ảnh, khi trình duyệt không load được hình ảnh thì giá trị của thuộc tính này sẽ hiển thị thay thế
  • Thuộc tính border: đường viền của ảnh
  • Thuộc tính align: căn chỉnh vị trí của bức ảnh
  • Thuộc tính hspace: Khoảng cách theo chiều ngang
  • Thuộc tính vspace: Khoảng cách theo chiều dọc

Ví dụ:

See the Pen vp_hinh_anh_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

 

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here