JQUERY 02 – Bắt đầu làm việc với jquery

0
689

1.Cú pháp làm việc với jquery

Cú pháp

Trong đó

  • $ : Từ khóa bắt đầu một đối tượng mà jQuery sẽ làm việc
  • Selector: HTML Tag, Class hoặc ID
  • Action(): một hoặc nhiều hành động của jquery , nó chính là các phương thức hàm.

Ví dụ

See the Pen WEgpRw by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Chạy chương trình với jQuery

Cú pháp

Trong đó:

  • Document: Đối tượng tài liệu.
  • Ready: Phương thức này tự động được thực thi mỗi khi trang được tải lên, tương tự sự kiện onload trong Javascript.

Ví dụ

See the Pen WEgpRw by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3.Jquery Selector

Jquery Selector cho phép bạn chọn và thao tác với các phần tử HTML. Các selector này sử dụng để tìm đến các phần tử HTML dựa trên thẻ html, id và class.

Tất cả các bộ chọn đều bắt đầu bằng dấu đô la và dấu ngoặc đơn $()

3.1 Lựa chọn theo thẻ HTML

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen JyaWaw by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3.2 Lựa chọn theo ID

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen brxqmB by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3.3 Lựa chọn theo Class

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen wqEJRz by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Các bài học jquery tiếp theo:

Tác giả : Cao Anh Nhất

 

[Total: 2    Average: 4/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here