JQUERY 05 – JQUERY HTML

0
830

 

1. Các phương thức Get Content

Cú pháp

Trong đó

  • Text() : Chỉ lấy nội dung dạng text
  • html() : Lấy nội dung bao gồm cả text lẫn mã HTML
  • attr(): Lấy ra giá trị của thuộc tính truyền vào
  • Val(): Lấy giá trị của thuộc tính value

Ví dụ

See the Pen xLyBVb by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Phương thức Set Content

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen WEamoK by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3.Phương thức thêm/xóa Class trong jQuery

Cú pháp

Trong đó

  • addClass : Thêm một hoặc nhiều Class vào phần tử đã chọn
  • removeClass : Loại bỏ một hoặc nhiều Class từ phần tử đã chọn
  • toggleClass: Kết hợp giữa addClass và removeClass
  • class1,class2,.. là danh sách các class muốn thêm vào hoặc loại bỏ đi

Ví dụ:

See the Pen jLeJmQ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Phương thức css() trong jquery

Phương thức css() cho phép chúng ta trả về một hoặc nhiều thuộc tính kiểu cho các phần tử đã chọn.

Cú pháp

Trong đó

  • property : Tên thuộc tính CSS
  • value : Giá trị của thuộc tính

Ví dụ

See the Pen oeaVOe by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Series về Jquery các bạn tiện theo dõi:

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 1    Average: 5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here