JS 04 – Các kiểu dữ liệu trong javascript

0
597

Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có cấu trúc dữ liệu dựng sẵn, nhưng mỗi ngôn ngữ thường có những kiểu cấu trúc dữ liệu khác nhau. Bài viết này sẽ có gắng liệt kê những kiểu dữ liệu trong Javascript và những thuộc tính của chúng, chúng có thể được dùng để xây dựng những kiểu cấu trúc dữ liệu khác.

1. Kiểu chuỗi (String)

Kiểu chuỗi được biểu diễn bởi không hay nhiều ký tự được đặt trong cặp dấu “…” hay ‘…’ .

Ví dụ

See the Pen OjQqNM by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép bên trong một chuỗi. miễn sao là chúng không trùng với các dấu ngoặc kép bao quanh chuỗi

Ví dụ

See the Pen KvQEMq by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Kiểu Số (Number)

Trong kiểu số của chúng ta có 2 loại đó là

2.1 Kiểu Số nguyên

Kiểu số nguyên là các chữ số thuộc hàng Số Nguyên trong số học : 1,2,3,-1,-2,-3…

Ví dụ

See the Pen XaZGNY by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2.2 Kiểu số thực

Kiểu số thực là các chữ số thuộc hàng số thực trong toán học Đại Số:  3.14, 0.05 …

Ví dụ

See the Pen eEVXgr by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Kiểu Logic (Boolean)

Kiểu Logic là kiểu được sử dụng để kiểm tra 2 trường hợp đúng hoặc sai tương ứng với các giá trị trả về là TrueFalse

Ví dụ

See the Pen MvQxmQ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Kiểu mảng (array) và kiểu Đối tượng (Object)

Hai kiểu dữ liệu này tương đối khó hiểu nên tôi sẽ các bài viết riêng để nói về hai kiểu dữ liệu này

Ở đây tôi sẽ lấy một ví dụ để các bạn có thể hình dung được về 2 kiểu dữ liệu này

Ví dụ

See the Pen praYWp by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Trong ví dụ tên tôi có dùng khóa “//” để trích dẫn về câu nói của mình. Các khóa này còn được gọi là comment trong javascript.

5.Kiểm tra kiểu dữ liệu

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của một giá trị hoặc một biến lưu trữ giá trị chúng ta sự dụng từ khóa typeof

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen QMQomq by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Trong ví dụ trên tôi có khai báo một biến e là một mảng nhưng giá trị trả về là object. Đó là vì trong javascript thì mảng là các đối tượng.

Bài học javascript tiếp theo:

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here