JS 05 – Các loại toán tử trong javascrit

0
585

Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các loại toán tử trong Javascript

  • Toán tử gán
  • Toán tử nối
  • Toán tử số học
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử logic
  • Toán tử kết hợp

1. Toán tử gán

Thực ra trong các bài trước chúng ta đã từng tiếp xúc với toán tử gán rồi nhưng mà không biết các bạn có để ý hay không.

Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về toán tử gán.

Toán tử gán là toán tử gồm 1 ký tự đơn ”  = ” .Toán tử gán sẽ lấy giá trị toán hạng bên phải gán vào toán hạng bên trái.

Ví dụ

See the Pen KvRgYJ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Toán tử số học

Toán tử số học là toán tử mà javascript cung cấp cho chúng ta nó giống như các loại phép tính cơ bản mà các bạn thường dùng để tính toán ở đời thường , ngoài ra javascript còn cung cấp cho chúng ta một loại phép tính đó là chia lấy phần dư.

Các loại toán tử số học

Toán tửMô tảVí dụ
+Phép toán cộnga + b
Phép toán trừa – b
*Phép toán nhâna * b
/Phép toán chiaa / b
%Phép toán chia lấy phần dưa % b

Ví dụ

See the Pen ayGBzN by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Toán tử nối

Toán tử nối cho phép chúng ta nối các chuỗi với nhau hoặc một chuỗi với một số kết quả trả về sẽ là một chuỗi.

Ví dụ

See the Pen XaqNjX by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Toán tử so sánh

Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng thường hay được sử dụng trong các biểu thức điều kiện vòng lặp.

Chi tiết

Các loại toán tử so sánh

Toán tửMô tảVí dụ
==So sánh bằnga == b
!=Không bằnga != b
>So sánh lớn hơna > b
>=So sánh lớn hơn hoặc bằnga >= b
<So sánh bé hơna < b
<=So sánh bé hơn hoặc bằnga <= b

 

Note: Các giá trị trả về của loại toán tử này có kiểu dữ liệu là boolean nhé.

Ví dụ:

See the Pen ZJoBvQ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

5. Toán tử logic

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean. Tương tự như toán tử so sánh thì toán tử này thường hay được sử dụng trong các biểu thức điều kiện vòng lặp.

Chi tiết các loại toán tử logic

Toán tửMô tảVí dụ
&&And(a == 15) && (b == 10)
||Hoặc Or(a == 5) || (b == 6)
!Phủ định Not!(a == 10)

Ví dụ

See the Pen vJjyza by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

6.Toán tử kết hợp

Khi tạo mã Javascript, chúng ta sẽ thường nhận thấy cần phải tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.

Các loại toán tử kết hợp

Toán tửVí dụMô tả
++a++Tương đương với a = a + 1
a–Tương đương với a = a – 1
+=a += bTương đương với a = a + b
-=a -= bTương đương với a = a – b
*=a *= bTương đương với a = a * b
/=a /= bTương đương với a = a / b

Ví dụ

See the Pen PKebXL by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Như vậy chúng ta đã hiểu hơn về các toán tử rồi nhỉ, bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu thức điều kiện trong javascript, các bạn theo dõi tại đây.

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 1    Average: 5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here