JS 08 – Mảng trong Javascript

0
664

Mảng trong javascript là gì – Mảng là một đối tượng được sử dụng để lưu nhiều giá trị trên một biến duy nhất.

1. Khởi tạo mảng

Để khởi tạo một mảng thì chúng ta có thể sử dụng một trong các cách khai báo sau

Cách 1

Với cách khai báo này thì chúng ta có thể truyền giá trị vào mảng bằng cú pháp sau

Trong đó :

  • Key: Chỉ số thứ tự của phần tử trong mảng. Đánh số thứ tự bắt đầu từ 0 với phần tử đầu tiên
  • Value: Giá trị của từng phần tử trong mảng

Ví dụ

See the Pen XaqavW by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Cách 2

Với cách này thì chúng ta sẽ truyền trực tiếp giá trị vào trong Array(). Các giá trị cách nhau bởi dấu ” “. Javascript sẽ tự động đánh số key theo tự của các giá trị chúng ta truyền vào.

Ví dụ

See the Pen ayGLvN by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Thêm một phần tử vào một mảng

Để thêm một phần tử vào một mảng chúng ta sử dụng cú pháp

Ví dụ

See the Pen QMrqEo by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Xuất giá trị của phần tử mảng

Để xuất giá trị của từng phần tử mản

g chúng ta sử dụng cú pháp sau

Ví dụ

See the Pen EvLwWy by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Duyệt mảng 

Để duyệt qua các phần tử của mảng thì chúng ta sử dụng vòng lặp for…in

Cú pháp

x là một biến tượng trung cho key của các phần tử trong mảng. x có thể thay thế bằng các chữ cái khác

Ví dụ

See the Pen yojzPL by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Trong bài sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số phương thức làm việc với mảng nhé.

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here