JS 09 – Các phương thức làm việc với mảng trong javascript

0
623

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu mảng trong javascript là gì, bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức làm việc với mảng trong javascript. Javascript cung cấp sẵn cho chúng ta một số phương thức thường dùng để thao tác với mảng nhằm giảm thời gian viết code cho chúng ta.

Một số phương thức thường dùng với mảng:

 • Phương thức length
 • Phương thức Concat()
 • Phương thức join()
 • Phương thức Pop()
 • Phương thức Push()
 • Phương thức Splice()
 • Phương thức Sort()
 • Phương thức Reverse()

1. Phương thức length

Trước khi chưa biết đến phương thức này thì để biết được tổng số phần tử trong một mảng chúng ta phải duyệt tất cả các phần tử của mảng sau đó cho một biến đếm mỗi khi duyệt qua các phần tử.

Với phương thức length thì mọi chuyện được giải quyêt một cách dễ dàng.

Vậy phương thức length dùng để đếm số phân tử trong một mảng

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen eErGaB by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Phương thức Concat()

Phương thức concat() dùng để gom tất cả các phần tử của nhiều mảng riêng rẽ tập trung vào một mảng.

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen YxLEPJ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Các phần tử của mảng sau khi được gộp thì key cũng được thay đổi theo.

3. Phương thức Join()

Phương thức Join() giúp chúng ta tạo ra một chuỗi từ các phần tử trong một mảng và được ngăn cách bằng một ký tự bất kỳ.

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen OjZObL by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Phương thức Pop() và Push()

4.1 Phương thức Pop()

Phương thức pop() dùng để xóa phần tử cuối cùng trong một mảng

Cú pháp

ví dụ

See the Pen vJjWWw by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4.2 Phương thức Push()

Phương thức Push() dùng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối  một mảng

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen wqjPxG by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

5. Phương thức Splice()

Phương thức splice() sử dụng kết hợp xóa phần tử cũ khỏi mảng đồng thời thêm một phần tử mới tiếp theo sau các phần tử còn lại trong mảng.

Cú pháp

Trong đó

 • index : Vị trí phần tử muốn loại
 • count : Số phần tử muốn loại tính từ vị trí index
 • giá trị : Các giá trị mới thêm vào

Ví dụ

See the Pen KvRZwZ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

6. Phương thức Sort()

Phương thức sort() dùng để sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen eEryzP by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Note: Soft() sẽ sắp xếp giá trị các phần tử theo thứ tự alpha b. Vì thế mà sắp xếp thứ tự các số không đúng.

Để xử lí phần này chúng ta dùng cú pháp sau

 

ví dụ

See the Pen LjmQbW by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

7. Phương thức reverse()

Phương thức reverse() trả lại một mảng với thứ tự các phần tử bị đảo ngược

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen KvRGWL by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here