JS 11 – Hàm được xây dựng sẵn trong javascript

0
543

Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm xây dựng sẵn thường được sử dụng trong javascipt

1. Hàm isNaN()

Hàm isNaN() dùng để kiểm tra giá trị. Nếu không phải số thì trả về true ngược lại nếu là số thì trả về là false

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen yoEWor by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Hàm Eval()

Hàm eval() biến chuỗi thành biểu thức tính toán được hoặc biến chuỗi thành lệnh thi hành được như là mã lệnh của JS

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen eEKaVO by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Hàm SetTimeOut()

Hàm setTimeout() có tác dụng gọi một hàm sau thời gian định trước và chỉ thực thi một lần duy nhất

Cú pháp

Trong đó

  • code : Có thế là một hàm hoặc một câu lệnh
  • Thời gian delay : thời gian truyền vào được tính theo mili giây

Ví dụ sau 3 giây thì xuất ra hộp thông báo “Học viện công nghệ VietPro”.

See the Pen RZJmyj by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Hàm setInterval()

Hàm setInterval() có tác dụng gọi một hàm hoặc câu lệnh sau thời gianddinhj trước được thực thi trong suốt quá trình chạy file hiện hành.

Cú pháp

Ví dụ cứ sau 2s thì xuất ra dòng chữ Học viện công nghệ vietpro trong console

See the Pen mMKYjp by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

5. Một số hàm tính toán

Các bạn có thể tham khảo một số hàm dùng để tính toán trong bảng sau

STTPhương ThứcChức NăngVí Dụ
1Math.round(x)Làm trònMath.round(5.6) = 6
2Math.floor(x)Làm tròn xuốngMath.round(4.5) = 4
3Math.random()Lấy số ngẫu nhiên 0 < x < 1Math.random(x) = 0.73…
4Math.max(x,y,z,…N)Lấy số có giá trị lớn nhất trong chuỗi sốMath.max(1,5,3,7) = 7
5Math.min(x,y,z,…N)Lấy số có giá trị nhỏ nhất trong chuỗi sốMath.max(1,5,3,7) = 1
6Math.abs(x)Trả về giá trị số dươngMath.abs(-9.5) = 9.5
7Math.PIHằng số PIMath.PI = 3.14…
8Math.sqrt(x)Lấy căn bậc 2 của một sốMath.abs(9) = 3

 

Như vậy là kết thúc bài học về các hàm được xây dựng trong javascript, ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện và đối tượng trong form.

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here