JS 17 – Các hàm xử lý chuỗi trong JavaScript

0
2588

Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các hàm xử lý chuỗi trong JavaScript. Ở đây mình sẽ liệt kê cho các bạn các hàm mà chúng ta thường hay sử dụng nhất.

Tìm kiếm chuỗi con

Để thực hiện việc tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi cha, JavaScript cung cấp cho bạn 3 hàm sau:

  • indexOf(): Cú pháp như sau:

Trong đó String là chuỗi cha, str là chuỗi con.  Hàm này sẽ trả về kết quả là vị trí xuât hiện đầu tiên của chuỗi (bắt đầu từ 0). Nếu không tìm thấy chuỗi con nó sẽ trả về -1.

Ví dụ:

  • lastIndexOf(): Hàm này trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con trong chuỗi cha. Nếu không tìm thấy nó sẽ trả về -1.

Ví dụ:

kết quả trả về là 42.

  • search(): Hàm này chạy giống với hàm indexOf().

SubString()

Hàm này dùng để cắt chuỗi con từ chuỗi cha. Nó nhận hai tham số truyền vào là start và end. Cú pháp như sau:

Ví dụ:

Kết quả là:

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng hàm substr() để cắt chuỗi. Hàm này nhận vào hai tham số là startlength, trong đó start là vị trí bắt đầu cắt và length là độ dài chuỗi cần cắt.

Ví dụ:

Và bạn cũng nhận lại được kết quả là từ chào.

Replace()

Hàm này được sử dụng để tìm kiếm và thay thế chuỗi. Cú pháp như sau:

Nó nhận vào hai tham số là str_findstr_replace. Trong đó str_find là chuỗi cần thay thế còn str_replace là chuỗi thay thế.

Ví dụ:

kết quả trả về là:

toUpperCase()

Hàm này được sử dụng để chuyển toàn bộ ký tự trong chuỗi thành chữ hoa. Ví dụ:

kết quả thu được là:

toLowerCase()

Hàm này ngược lại với hàm toUpperCase(), nó sẽ chuyển tất cả ký tự trong chuỗi thành chữ thường. Ví dụ:

kết quả thu được:

Concat()

Hàm này được dùng để nối các chuỗi lại với nhau. Ví dụ:

kết quả là:

Split()

Hàm này giúp chúng ta chuyển đổi một chuỗi thành mảng. Nó nhận vào một tham số là ký tự để phân chia các phần tử trong mảng. Ví dụ:

kết quả trả về là 4.

Kết luận

Như vậy trong bài ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn các hàm xử lý chuỗi thường gặp trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Arrays trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây