JS 33 – Lệnh break và continue trong JavaScript

0
471

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh break và continue trong JavaScript.

Break một vòng lặp

Thông thường chương trình sẽ thoát vòng lặp nếu điều kiện trong vòng lặp là sai. Tuy nhiên chúng ta có thể thoát vòng lặp bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng lệnh break cho nó.

Ví dụ: vòng lặp dưới đây yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi số, nhưng nó sẽ “break” khi không có số nào được nhập:

Lệnh break được kích hoạt tại dòng (*) nếu người dùng nhập một dòng trống hoặc không nhập gì vào. Nó dừng vòng lặp ngay lập tức, rồi chạy đến dòng đầu tiên sau vòng lặp. Cụ thể là dòng alert.

Sự kết hợp “vòng lặp vô hạn + break khi cần thiết” là rất tốt cho các trường hợp khi điều kiện không được kiểm tra không ở đầu/cuối của vòng lặp.

Continue một vòng lặp

Lệnh continue là một “phiên bản nhẹ hơn” của break. Nó không dừng toàn bộ vòng lặp, thay vào đó nó dừng vòng lặp lại hiện tại và buộc vòng lặp bắt đầu một vòng lặp mới (nếu điều kiện cho phép).

Chúng ta có thể sử dụng nó nếu chúng ta đang thực hiện vòng lặp lại hiện tại và muốn chuyển sang bước tiếp theo.

Vòng lặp dưới đây sử dụng lệnh continue để in ra các giá trị lẻ:

Đối với các giá trị chẵn của i, lệnh continue dừng thực các lệnh ở phía sau, chạy đến lần lặp tiếp theo (với số i tiếp theo). Vì vậy, alert chỉ in ra cho các giá trị lẻ.

Label cho break và continue

Đôi khi chúng ta cần phải thoát ra khỏi nhiều vòng lồng nhau cùng một lúc.

Ví dụ, trong đoạn code dưới đây, chúng ta lặp lại i và j để yêu cầu các tọa độ (i, j) từ (0,0) đến (3,3):

Chúng ta cần một cách để ngăn chặn quá trình nếu người dùng hủy bỏ đầu vào.

Thông thường break sau khi người dùng nhập vào sẽ chỉ break vòng lặp bên trong. Điều đó không đủ, vì vậy chúng ta cần dùng label.

Label được khai báo với dấu hai chấm trước một vòng lặp:

Câu lệnh break <labelName> trong vòng lặp sẽ ngắt toàn bộ vòng lăp. Ví dụ:

rong đoạn code bên trên lệnh break đã chạy đến label outer và thoát khỏi vòng lặp đó.

Vì vậy, chương trình đi thẳng từ (*) để alert (‘Done!’).

Chúng ta cũng có thể di chuyển label lên một dòng riêng biệt:

Lệnh continue cũng có thể được sử dụng với label. Trong trường hợp này, chương trình sẽ nhảy đến lần lặp tiếp theo của vòng lặp có label.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn lệnh Break và Continue trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây