JSON 02 – Xử lý JSON trong PHP

0
1086

PHP cũng là một ngôn ngữ lập trình nên nó cũng có cung cấp các thư viện xử lý JSON giúp lập trình viên giải quyết nó dễ dàng. Chúng ta có hai hàm đó là hàm json_decode và json_encode.

1. Hàm json_decode()

Hàm này chuyển một chuỗi JSON sang một mảng hoặc object.

Cú pháp :

Trong đó:

  • $json_string là chuỗi JSON
  • $assoc có hai giá trị true / false. Nếu true thì kết quả nó trả về là dạng mảng, ngược lại nếu false  thì kết quả trả về dạng object. Mặc định false.

Ví dụ : Tôi có chỗi json sau :

Chuyển chuỗi này về dạng mảng hoặc object như sau :

 

2. Hàm json_encode()

Hàm này ngược lại với hàm json_decode() , nó chuyển một mảng hoặc một object trong PHP thành một chuỗi JSON.

Cú pháp :

Trong đó: $arr là mảng hoặc object bạn muốn chuyển sang chuỗi JSON.

Ví dụ : Tôi có mảng sau :

Tôi muốn chuyển mảng này sang chuỗi JSON, tôi làm như sau :

 

 

Tác giả : Thiện Nguyễn

[Total: 1    Average: 5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here