Laravel 11 – Cú pháp làm việc với Blade Template

0
89

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Các cú pháp làm việc trong Blade Template

  • Tạo một Controller tên là : myController
  • Tạo một view tên là : test.blade.php

a. Xuất ra giá trị của biến

  • Tạo Route :

Route::get(‘param’,’myController@param’);

  • Tạo hàm param trong myController:

public function param(){

          $data = [

                 ‘bien’=>5,

                 ‘mang’=>[

                      ‘1’=>1,

                      ‘2’=>2,

                      ‘3’=>3,

                      ‘4’=>4,

                 ];

          ];

          return view(‘test’,$data);

   }

  • Trong view ta tiến hành in ra biến :

{{$bien}}

b. In ra một chuỗi

{!!<h1 align=”center”>Học viện Công Nghệ Vietpro</h1>!!}

c. Chạy các biểu thức điều kiện

@if($bien>0)

                {{“Đây là số dương”}}

@elseif($bien == 0)

                {{“Đây là số không”}}

@else

                {{“Đây là số âm”}}

@endif

d. Chạy các vòng lặp

  • Vòng lặp for

 

                @for($i=0;$i<=$bien;$i++)

                             {!!$i.”<br>”!!}

                @endfor

  • Vòng lặp while

 

<?php $i = 0 ?>

                @while($i<=$bien)

                                {!! $i.”<br>” !!}

                <?php $i++ ?>

                @endwhile

  • Vòng lặp foreach

 

            @foreach($mang as $arr)

                  {!!$arr.”<br>”!!}

           @endforeach

Xem thêm video bài học laravel

[Total: 0    Average: 0/5]
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here