Laravel 21 :Tìm Hiểu về Cookie trong laravel

0
3038

Cookie Trong Laravel

Tất cả cookies được tạo bởi Laravel framework đều được mã hóa và ký một mã xác thực, nghĩa là chúng có thể bị coi là không hợp lệ nếu nó bị thay đổi phía dưới client. Để lấy một giá trị cookie từ request, sử dụng phương thức cookie từ 

Cookie có thể được đính kèm tới response bằng sử dụng phương thức withCookie(). Tạo một response khởi tạo từ use Illiminate\Http\Response;

Cách tạo cookie rất đơn giản:

 

Trường hợp bạn muốn cookie tồn tại mãi mãi

Bạn có thể dung câu lệnh forever sau:

 

Lấy dữ liệu cookie

Còn đây là dạng đầy đủ của cookie

 

 

  • Name − Thiết lập tên của Cookie và nó được lưu trữ trong một biến môi trường là HTTP_COOKIE_VARS. Biến này được sử dụng khi truy cập vào Cookie.
  • Value − Thiết lập giá trị của biến name và nó là nội dung mà bạn thực sự muốn lưu trữ.
  • Time − Chỉ ra hạn sử dụng của Cookie. Thời gian tính bằng giây từ 1/1/1970. Sau thời gian này, Cookie sẽ không thể truy cập. Nếu tham số này không được thiết lập thì Cookie sẽ tự động hết hiệu lực khi trình duyệt bị đóng.
  • Path − Xác định các thư mục mà Cookie có hiệu lực. Một ký tự dấu gạch chéo duy nhất (/) cho phép Cookie có hiệu lực đối tất cả các thư mục.
  • Domain − Xác định tên miền. Tất cả các Cookie chỉ có hiệu lực cho tên miền đã đưa ra.
  • Security − Nó có thể được thiết lập thành 1 để chỉ rằng Cookie này chỉ được gửi bằng truyền dẫn an toàn sử dụng HTTPS, ngược lại nếu thiết lập thành 0, nó có nghĩa rằng Cookie có thể gửi bằng HTTP thông thường.

Chúc mọi người học tập tốt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây