Laravel Project A-Z 05 – Xây dựng chức năng login trong laravel (P1)

0
2957

Lưu ý: Để bắt đầu với bài này thì mình yêu cầu các bạn tạo giúp mình 1 form login đơn giản, và có các thông báo lỗi, thêm vào 1 bản ghi trong bảng vietpro_user (user_name= admin, user_pass= 123)

1. Nhúng các file css,js,img vào trong views

 1. Chúng ta vào views và tạo ra 1 folder có tên là admin, trong folder admin chúng ta tạo 1 folder là login. Rồi chúng ta copy file login.html mà các bạn đã chuyển bị sẵn rồi paste vào đây và đổi tên nó thành view.blade.php
 2. Chúng ta copy tất cả file css,js,img … và paste vào folder public
 3. Chúng ta mở file view.blade.php lên và thay tất cả đường dẫn của css, js,img thành {{asset(‘public/tên_thư_mục/tên_file.css’)}} còn các file khác các bạn làm tương tự
 4. Trong form các bạn thêm giúp mình {{ csrf_field ()}}

2. Kiểm tra form và xuất ra thông báo lỗi

 1. Các bạn tạo cho mình 1 Controller trong tên Logincontroller trong folder admin. Php artisan make:controller admin/LoginController
 2. Tạo ra 1 funciton trong file controller. Function getLogin(){return vew(admin.login.view);}
 3. Vào trong Routes/web.php tạo 1 route. Route::get(‘login’,’LoginController@getLogin’), và chúng ta chạy thử localhost/laravel/login nhé
 4. Trong controller các bạn tạo giúp mình 1 function postLogin:

Lưu ý: Validator là thư viện xây dựng sẵn trong laravel, cú pháp redirect()->back() trả về trang login. Các bạn có thể xem thêm trên https://laravel.com/docs/5.3/validation

 1. Khai báo validator trong file controller sử dụng use Validator; và chúng ta vào route tạo ra: Route::post(‘login’,LoginController@postLogin);
 2. Chúng ta vào file view.blade.php chúng ta thêm dòng lệnh sau

 1. và chúng ta ra ngoài trình duyệt chạy thử nhé. Nếu thành công thì chúng ta bắt đầu kiểm tra user và pass trong cơ sở dữ liệu

Bộ video bài học laravel cơ bản tại đây.

Cám ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về Xây dựng trang login p2. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp

Tác giả: Tuân Nguyễn VietPro

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây