MySQL 05 – Các lệnh SQL nâng cao

0
1332

1. Cú pháp AND & OR

Toán tử AND và OR dùng để kết hợp các điều kiện trong mệnh đề where.

a.Toán tử AND
Cú pháp :

hoặc

Ví dụ :
Tôi muốn lọc các bản ghi có id_thanhvien=1 và tai_khoan==”user” thì tôi sẽ làm như sau :

Lưu ý : Đối với toán tử AND, nếu muốn câu truy vấn trả về bản ghi có dữ liệu thì tất cả các điều kiện được kết hợp bởi toán tử AND cần phải đúng. Chỉ cần một điều kiện sai thì toàn bộ câu truy vấn sẽ trả về dữ liệu rỗng.

 

b. Toán tử OR
Cú pháp :

hoặc

Ví dụ :
Tôi muốn lọc các bản ghi có id_thanhvien=1 hoặc tai_khoan==”user” thì tôi sẽ làm như sau :

Lưu ý : Đối với toán tử OR, chỉ cần một trong các điều kiện được kết hơp đúng thì sẽ có bản ghi trả về.

2. Từ khóa LIKE

Từ khóa LIKE dùng để tìm kiếm sự tồn tại của một mẫu nào đó trong bảng dữ liệu

Cú pháp :

Chú ý: Mẫu cần tìm có dạng như sau: “%abcxyz%”, trong đó có hoặc không cần sử dụng %, ký tự % dùng để dại diện cho một ký tự hoặc nhóm ký tự bất kỳ nào đó.

Ví dụ :

Tôi tìm kiếm các bản ghi có tên tài khoản có chưa hai ký tự a và d.

3. Từ khóa ORDER BY

Từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp các bản ghi tăng dần hoặc giảm dần theo một trường nào đó.

a. Sắp xếp tăng dần

Cú pháp :

Ví dụ tôi sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần của trường tai_khoan :

b. Sắp xếp giảm dần

Cú pháp :

Ví dụ tôi sắp xếp các bản ghi trong bảng thanhvien theo thứ tự giảm dần của trường id_thanhvien :

4. Từ khóa LIMIT

Sử dụng LIMIT để lấy ra số bản ghi mong muốn trong bảng dữ liệu

Cú pháp :

Chú ý: Nếu chúng ta không điền tham số vị trí lấy thì mặc định vị trí này có giá trị là 0, tức là lấy từ mẩu tin đầu tiên từ trên xuống.

Ví dụ tôi lấy một bản ghi trong bảng thanhvien , bắt đầu ở vị trí số 1 :

5. Hàm RAND()

Hàm RAND() dùng để lấy ra một số bản ghi ngẫu nhiên

Cú pháp :

Ví dụ , tôi muốn lấy ra một bản ghi ngẫu nhiên từ bảng thanhvien, tôi làm như sau :

 

Tác giả : Thiện Nguyễn

[Total: 4    Average: 3/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here