MySQL 07 – Tương tác dữ liệu giữa PHP và MySQL

0
936

Trong quá trình làm việc , chúng ta sẽ cần tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu để thêm sửa xóa, hay tùy biến dữ liệu. Trong PHP, có các lệnh mysqli hỗ trợ tương tác với cơ sở dữ liệu.

1. Kết nối giữa PHP và MySQL

Cú pháp:

Trong đó :

  • hostname : là tên host, chúng ta sử dụng localhost nên hostname ở đây chính là localhost
  • username : là tên đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của chúng ta, thông thường với Xampp, nếu chưa thay đổi gì thì username là root
  • password : là mật khẩu đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, nếu bạn chưa sửa đổi gì thì mặc đinh với Xampp mật khẩu là để trống
  • dbname : là tên database mà chúng ta tạo ra để làm việc trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Ví dụ : Tôi có một database tên là hocmysql , và giờ tôi tiến hành kết nối đến cở sở dữ liệu này.

Để có thể hiển thị được tiếng Việt khi xuất dữ liệu từ trong cơ sở dữ liệu ra trình duyệt thông qua PHP thì chúng ta cần thiết lập ngôn ngữ thông qua hàm mysqli_set_charset()

Cú pháp:
mysqli_set_charset($connect,$charset);

Trong đó :

  • $connect : là quá trình kết nối ở bên trên chúng ta đã làm
  • $charset là kiểu ngôn ngữ, ở đây chúng ta muốn thiết lập Tiếng Việt nên $charset = “utf8”

Ví dụ :

2. Thực thi truy vấn SQL

a. Tạo truy vấn

Trước tiên chúng ta cần tạo câu truy vấn để truy xuất dữ liệu và gán truy vấn cho một biến nào đó .

Ví dụ : $sql = “SELECT * from thanhvien”;

b. Thực thu truy vấn

Sau khi có câu truy vấn rồi chúng ta tiến hành thực thi truy vấn thông qua câu lệnh mysql_query();

Cú pháp :

Trong đó:

  • $conn là quá trình kết nối của chúng ta trước đó.
  • $sql là câu truy vấn của chúng ta.

Ví dụ :

3. Xử lý dữ liệu trả về

a.Hàm mysqli_num_rows()

Hàm mysqli_num_rows() sẽ nhận vào một kết quả của quá trình thực thi truy vấn SQL và trả về số bản ghi của quá trình truy vấn đó.

Cú pháp :

Trong đó : $query chính là quá trình thực thi truy vấn câu lệnh SQL.

b. Hàm mysqli_fetch_array()

Hàm mysql_fetch_array() sẽ nhận vào kết quả của quá trình thực thi truy vấn SQL và trả về một mảng chứa toàn bộ thông tin của một bản ghi với Key là tên của Cột dữ liệu còn Value chính là giá trị tương ứng của nó trong cơ sở dữ liệu.

Do đó để lấy toàn bộ các mẩu tin trong Bảng dữ liệu chúng ta cần phải sử một vòng lặp với phương pháp như sau:
Ví dụ :

4. Đóng kết nối với cơ sở dữ liệu

Để đóng kết nối với cơ sở dữ liệu chúng ta sử dụng hàm mysqli_close();

Hàm mysqli_close() sẽ nhận vào một kết nối tới CSDL và thực hiện quá trình đóng kết nối đó

Cú pháp :

Trong đó : $conn là quá trình chúng ta kết nối tới cơ sở dữ liệu.

Bài học hướng dẫn về MySQL cơ bản:

 

Tác giả : Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here