Node.js 06 – Làm việc với file trong Node.js

0
1315

Node.js cung cấp module fs để có thể truy cập hệ thống file. Module fs chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động I/O (Input / Output) đồng bộ hoặc không đồng bộ.

Với module fs tôi sẽ yêu cầu nó và sẽ gán vào biến fs để có thể truy cập module này nhé.

Đọc nội dung file

Đọc file không đồng bộ

Sử dụng phương thức fs.readFile() để đọc file không đồng bộ.

cú pháp: 

Mô tả về tham:

 • pathfile: Đường dẫn đầy đủ và tên của file dưới dạng chuỗi
 • options: Tham số tùy chọn có thể là đối tượng hoặc chuối bào gồm mã hóa và cờ hiệu Mã hóa mặc định là utf8 và cờ mặc định là “r”.
 • callback: Hàm gọi lại khi thao tác đọc file hoàn thành, hàm có 2 tham số là error và data.

Ví dụ:  Có một file mẫu demo.txt với nội dung "Chào bạn đến với học viện công nghệ VietPro"  bây giờ tôi sẽ dùng phương thức đọc file không đồng bộ của module fs để đọc nội dụng file này.

File demo.txt

File index.js

Cuối cùng để kiểm tra các bạn chạy command với lệnh

Kết quả nhận được:

Trong đoạn mã trên hàm callback sẽ được thực thi khi quá trình đọc file hoàn thành và kết quả trả về sẽ được đưa vào tham số data.

Mặc định data sẽ có kiểu dữ liệu là Buffer vì thế tôi đã dùng toString() để chuyển nó về kiểu String thông thường.

Đọc file đồng bộ

Sử dụng phương thức fs.readFileSync() để đọc file đồng bộ.

Khác với đọc file không đồng bộ là kết quả trả về sẽ được xử lý trong hàm callback còn với đọc file đồng bộ thì kết quả sẽ được trả về trực tiếp sau khi mà chương trình đọc xong.

Cú pháp

Mô tả tham số:

 • pathfile: Đường dẫn đầy đủ và tên của file dưới dạng chuỗi
 • options: Tham số tùy chọn có thể là đối tượng hoặc chuối bào gồm mã hóa và cờ hiệu Mã hóa mặc định là utf8 và cờ mặc định là “r”.

Ví dụ: Tương tự với ví dụ ở đọc file không đồng bộ thì tôi sẽ thực hiện bằng cú pháp của đọc file đồng bộ.

Chỉnh nội dung file index.js thành.

Tiếp tục chạy command với lệnh

Kết quả chúng ta vẫn nhận được dòng chữ với nội dung "Chào bạn đến với học viện công nghệ VietPro".

Ghi nội dung vào file

Ghi file không đồng bộ

Sử dụng fs.writeFile() để ghi file không đồng bộ

Cú pháp:

Mô tả tham số: 

 • pathfile: Đường dẫn tuyệt đối của file, hoặc tên file
 • content: Nội dung muốn ghi vào file
 • options: Tham số tùy chọn có thể là đối tượng hoặc chuối bào gồm mã hóa và cờ hiệu Mã hóa mặc định là utf8 và cờ mặc định là “r”.
 • callback: Hàm gọi lại khi thao tác ghi nội dung vào file hoàn thành

Ví dụ: Ghi vào file writeDemo.txt với nội dung "Học lập trình node.js tại học viện công nghệ VietPro"

Tạo file mới với tên writeFile.js và đưa nội dung bên dưới vào.

chạy command với lệnh

Kết quả nhận được

Đồng thời module fs sẽ tạo ra file writeDemo.txt với nội dung "Học lập trình Node.js tại học viện công nghệ VietPro"

Ghi file đồng bộ

Sử dụng fs.writeFileSync()  để ghi file không đồng bộ.

Cú pháp

Mô tả tham số

 • pathfile: Đường dẫn tuyệt đối của file, hoặc tên file
 • content: Nội dung muốn ghi vào file
 • options: Tham số tùy chọn có thể là đối tượng hoặc chuối bào gồm mã hóa và cờ hiệu Mã hóa mặc định là utf8 và cờ mặc định là “r”.

Ví dụ: Tượng tự với vị dụ phần ghi file không đồng bộ  thay thế cú pháp ghi file không đồng bộ bằng cú pháp ghi file đồng bộ.

Chạy lại command với lệnh

chúng ta vẫn sẽ nhận được kết quả tương tự.

Xóa file

Xóa file không đồng bộ

Sử dụng fs.unlink() để xóa file không đồng bộ.

Cú pháp:

Mô tả tham số

 • pathfile: đường dẫn tuyệt đối file hoặc tên file muốn xóa.
 • callback: Hàm gọi lại khi thao tác xóa file hoàn thành.

Ví dụ: Xóa file demo.txt ở ví dụ phần đọc file. Tạo file removeFile.js và đưa nội dung phía dưới vào.

chạy command với lệnh.

Xóa file đồng bộ

Sử dụng fs.unlinkSync() để xóa file đồng bộ.

Cú pháp:

Mô tả tham số: 

 • pathfile: đường dẫn file muốn xóa.

Ví dụ: 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây