Node.js 08 – Module Path

0
746

Module path cung cấp cho chúng ta rất nhiều chức năng hữu ích để truy cập và tương tác với hệ thống tập tin.

Đây là một module được tích hợp sẵn ở trong Node.js, có thể được sử dụng bằng cách require đơn giản.

Module path.sep cung tự động phân tách đường dẫn (\ trên Windows và / trên Linux/MacOs) và path.delimiter cung cấp dấu phân tách đường dẫn (; trên Windows và : trên Linux/MacOs)

Dưới đây là những phương thức thường được sử dụng ở module path

 • path.basename()
 • path.dirname()
 • path.extname()
 • path.isAbsolute()
 • path.join()
 • path.parse()

path.basename()

Phương thức sẽ trả về phần cuối cùng của đường dẫn.

Cú pháp: 

Mô tả tham số

 • path: Đường dẫn
 • ext: Dùng để lọc phần mở rộng của tệp

Ví dụ. Lấy phần cuối cùng của đường dẫn /path1/somthing.js

Tạo file: index.js

Chạy command với lệnh để xem kết quả

Kết quả bạn sẽ nhận được

path.dirname()

Trả về phần thư mục của đường dẫn

Cú pháp

Mô tả tham số

path: Đường dẫn

Ví dụ:  lấy thư mục của đường dẫn path1/something.js

tạo file index.js

Chạy command với lệnh để xem kết quả

path.extname()

Trả về phần mở rộng của đường dẫn

Cú pháp

Mô tả tham số

 • path : đường dẫn file muốn kiểm tra

Ví dụ:  Kiểm tra phần mở rộng của tệp tin "path/something.js"

Tạo file index.js

Chạy command với lệnh

Kết quả bạn sẽ nhận được là :

path.isAbsolute()

Kiểm tra xem đường dẫn có phải là đường dẫn tuyệt đối hay không. Kết quả trả về thuộc kiểu boolean.

Cú pháp

Mô tả tham số

 • path : đường dẫn file muốn kiểm tra

Ví dụ: Kiểm tra xem 2 đường dẫn dưới đây có phải là đường dẫn tuyệt đối hay không.

Tạo file index.js

Chạy command với lệnh bên dưới để kiểm tra

path.join()

Phương thức có tác dụng nối các tham số thành một đường dẫn hoàn chỉnh.

Cú pháp: 

Mô tả tham số: 

 • arg: là các tham số để tạo nên đường dẫn

Ví dụ: 

Tạo ra đường dẫn từ các tham số.

Kết quả:

path.parse()

Phương thức có chức năng phân tích cú pháp dẫn tới đối tượng có các phân đoạn tạo ra nó.

Cú pháp: 

Mô tả tham số: 

 • pathname: đường dẫn muốn phân tích

Ví dụ: Phân tích đường dẫn: "/folder/file.txt"

Tạo file index.js

Chạy command với lệnh

Bạn sẽ nhận được kết quả.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây