Node.js 23 – Truy vấn dữ liệu trong CSDL MySQL từ Node.js

0
1237

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu câu truy vấn dữ liệu từ một bảng trong MySQL bằng ứng dụng Node.js

  1. Thiết lập kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL
  2. Thực thi một câu lệnh SELECT và xử lý kết quả
  3. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

 Thực thi câu truy vấn đơn giản

Chương trình dưới đây chọn tất cả dữ liệu từ bảng todos của database viet_pro_mysql.

File select.js

Chạy chương trình select.js

Chuyển dữ liệu vào câu truy vấn

Chương trình select2.js sau đây chỉ chọn các todo đã hoàn thành.

Trong ví dụ này,  tôi sử dụng dấu (?) làm giá trị giữ chỗ của trường đã hoàn thành.

Khi chúng ta gọi phương thức query() chúng ta đã truyền một mảng làm đối số thứ hai. Trình giữ chỗ sẽ được thay thế bẳng các giá trị theo thứ tự.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây