Node.js 24 – Cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng Node.js

0
916

Trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm hiểu cách cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL từ một ứng dụng Node.js

Để cập nhật dữ liệu từ một ứng dụng node.js, bạn sử dụng các bước sau:

  1. Kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL.
  2. Thực hiện câu lệnh UPDATE bằng cách gọi phương thức query() trên đối tượng connection
  3. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Ví dụ về cập nhật cơ sở dữ liệu

Chương trình sau đây cập nhật trạng thái của một todo dựa trên một id cụ thể.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã sử dụng trình giữ chỗ (?) trong câ lệnh UPDATE.

Khi chúng ta thực thi câu lệnh UPDATE bằng cách gọi phương thức query() trên đối tượng kết nối, chúng ta đã chuyển dữ liệu tới câu lệnh UPDATE dưới dạng một mảng.

Trình giữ chỗ sẽ được thay thế bằng các giá trị trong mảng dữ liệu theo thứ tự. Trong ví dụ này, complate sẽ được đặt thành false và id sẽ được đặt thành 1.

Đối số results của hàm callback có thuộc tính affectedRows trả về số hàng được cập nhật bởi câu lệnh UPDATE.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây