PHP 03 – Biến và hằng trong PHP

0
775

BÀI HỌC PHP 03 – Biến và hằng trong PHP


1. Biến trong PHP

Tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác, biến trong PHP dùng để cung cấp một vùng nhớ đệm có thể lưu trữ giá trị , và có thể thay đổi được giá trị cho biến.

Cú pháp khai báo biến:

Trong đó : tên_biến: là tên do chúng ta đặt và cần tuân theo quy định đặt tên.

Ví dụ :

 

Quy định đặt tên biến trong PHP:

  • Tên biến có thể bao gồm chữ cái in hoa (A-Z), in thường (a-z), chữ số (0-9) hoặc ký tự dấu gạch dưới “_”  và không được sử dụng các ký tự đặ biệt : !, @, #, $, %, ^, &,  *, +, ….
  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái in thường (a-z) hoặc in hoa(A-Z) hoặc dấu gạch dưới “_”.
  • Tên không được trùng với các từ khóa trong PHP

Ví dụ các cách đặt tên cho biến sai quy định:

 

Trong PHP  để sử dụng một biến  chúng ta thường phải khai báo trước . Chúng ta cũng có thể  khai báo biến  rồi gán giá trị trực tiếp luôn cho biến đó,  nghĩa là vừa khai báo vừa gán dữ liệu cho biến.

2. Hằng trong PHP (constant)

Khác với biến, hằng là một giá trị được định sẵn và không thể thay đổi được giá trị.

Hằng trong PHP được định nghĩa bởi hàm define theo cú pháp :

Ví dụ:

 

Hằng không có dấu $ ở trước tên, nó có thể được truy cập ở bất cứ nơi nào trong file PHP. Hằng chỉ được phép gán giá trị duy nhất một lần, không thể gán giá trị cho hằng theo cách thông thường mà phải sử dụng hàm define. Tên hằng thường được viết bằng chữ cái in hoa.

Như vậy qua bài học php cơ bản lần này chúng ta có thể hiểu hơn về biến và hằng trong PHP rồi nhỉ. Bài học tiếp theo của chúng ta sẽ là về chuỗi trong php.

Xem các bài học liên quan:

Tác giả : Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây