PHP 09 – Các phương thức truyền dữ liệu

0
2105

 BÀI HỌC PHP 09 – Các phương thức truyền dữ liệu trong PHP

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức truyền dữ liệu trong PHP, đó là phương thức POST và phương thức GET. Cùng theo dõi bài học dưới đây nhé.

1. Các thuộc tính của Form tương tác dữ liệu

  • name: Tên của Form, giúp dễ dàng nhận biết Form với các thành phần bên trong.
  • method: Phương thức truyền dữ liệu thong qua Form
  • action: Điều hướng gửi dữ liệu trới trang xử lý.

2. Phương thức Post

Post là phương thức truyền và nhận dữ liệu giữa người dùng và hệ thống thông qua phương thức method=”post”. Dữ liệu được gửi từ Form sẽ được lưu trữ vào một biến toàn cục $_POST.

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức GET để nhận dữ liệu từ Form vậy.

Cú pháp: $_POST[“elementName”] ;

Ví dụ:

Tạo một Form với các trường nhập liệu để truyền các thông tin đó qua Form bằng phương thức POST, lưu lại với tên file là form.php

Tiếp theo tạo một file xử lý và nhận dữ liệu đặt tên là xuly.php.

Note: Việc xử lý dữ liệu trong Form với phương thức GET cũng tương tự, chỉ việc thay thế $_POST[“name”] = $_GET[“name”]

3. Phương thức Get

Get là phương thức truyền và nhận dữ liệu từ các tham số được truyền trên thanh địa chỉ url của trình duyệt. Dữ liệu được gửi từ thanh địa chỉ được lưu trữ vào biến toàn cục $_GET.

filename.php?tham_so=gia_tri/

Cú pháp: $_GET[‘tham_so’];

Trong đó:

  • tham_so: là tham số truyền đi
  • gia_tri: là giá trị mà tham số truyền đi

Ví dụ:
Tạo một file index.php có nội dung như sau :

4. Truyền nhiều tham số với phương thức Get

fileName.php?tham_so_1=gia_tri_1&tham_so_2=gia_tri_2&….&tham_so_n=gia_tri_n/

Để nhận dữ liệu ta sử dụng cú pháp:

$_GET[‘tham_so_1’] , $_GET[‘tham_so_2’] , …., $_GET[‘tham_so_n’]

Trong đó:

  • tham_so_1, tham_so_2, …., tham_so_n : là các tham số truyền đi
  • gia_tri_1, gia_tri_2, ….., gia_tri_n : là các giá trị của tham số truyền đi

Ví dụ :

Tạo một file index.php có nội dung như sau:

Xem thêm các bài học khác tại đây:

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây