PHP 10 – Các hàm hỗ trợ mảng

0
1168

BÀI HỌC PHP 10 – Các hàm hỗ trợ mảng trong lập trình PHP

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số hàm hỗ trợ mảng trong PHP. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về từng hàm các bạn nhé.

1. Hàm print_r()

Hàm này hỗ trợ in mảng ra trình duyệt, giúp ta dễ dàng xem được các phần tử của mảng.
Cú pháp :

Ví dụ:

2. Hàm sort()

Hàm này hỗ trợ sắp xếp các phần tử của mảng với giá trị tăng dần.
Cú pháp :

Ví dụ:

3. Hàm rsort()

Hàm này hỗ trợ sắp xếp các phần tử của mảng với giá trị giảm dần.
Cú pháp :

Ví dụ:

4. Hàm count()

Hàm count hỗ trợ đếm số phần tử của một mảng. Hàm này nhận vào một mảng và trả về một số nguyên bằng số phần tử của mảng đó.
Cú pháp :

Ví dụ:

5. Hàm array_merge()

Hàm array_merge() dùng để gộp mảng. Nó sẽ nhận vào 2 mảng và trả về một mảng bao gồm tất cả các phần tử của mỗi mảng, các phần tử này có chỉ mục (key) được giữ nguyên

  • Nếu 2 mảng có chỉ mục (key) bị trùng nhau và là dạng chuỗi thì giá trị tương ứng của key đó ở mảng 1 sẽ bị ghi đè bởi giá trị ở mảng 2
  • Nếu 2 mảng có chỉ mục (key) bị trùng nhau và là dạng số thì giá trị tương ứng của key đó ở mảng 2 sẽ được cung cấp 1 key mới mà không bị ghi đè

Cú pháp :

Ví dụ:

6. Hàm array_combine()

Hàm array_combine() nhận vào 2 mảng và trả về một mảng có chỉ mục (key) là giá trị của mảng 1 còn giá trị (value) là giá trị của mảng 2. Nếu 2 mảng không có cùng số phần tử thì lập tức báo lỗi.

Cú pháp :

Ví dụ:

7. Hàm array_intersect()

Hàm array_intersect() nhận vào 2 mảng và trả về một mảng có chứa các phần tử có cùng giá trị ở 2 mảng.

Nếu các phần tử có cùng giá trị (value) nhưng khác chỉ mục (key) thì phần tử đó sẽ nhận chỉ mục (key) của phần tử thuộc mảng 1.

Cú pháp :

Ví dụ:

8. Hàm in_array()

Hàm in_array() sẽ tìm sự tồn tại của một phần tử trong mảng, và trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE

Cú pháp :

Trong đó:

  • $value:  là giá trị muốn tìm kiếm xem có tồn tại trong mảng hay không
  • $mảng : là mảng để để xét duyệt việc tìm kiếm.

Ví dụ:


Bài học hôm nay kết thúc tại đây, chúng ta cùng tìm hiểu bài học khác tại đây nhé.

 

Xem tài liệu học php cơ bản full tại đây.

Tác giả: Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây