PHP OOP 03 – Kế thừa, Nạp chồng và cơ chế 3P

0
1012

[VIDEO PHP OOP 03 – Kế thừa, Nạp chồng và cơ chế 3P]

1. Kế thừa

 • Là phương pháp giúp chúng ta có thể sử dụng lại toàn bộ các phương thức cũng như thuộc tính của lớp cha trong lớp con.
 • Từ khóa: extends
 • Cú pháp:

 • Ví dụ:

2. Nạp chồng

 • Khai báo một phương thức ở lớp con trùng tên với phương thức ở lớp cha. Khi đó, chúng ta khởi tạo đối tượng từ lớp con và gọi tới phương thức trùng tên này thì các câu lệnh ở phương thức con sẽ được thực thi. Xem thêm: học PHP căn bản
 • Ví dụ:

 • Muốn thực thi toàn bộ câu lệnh của phương thức ở lớp cha, ta làm như sau:

 • Ví dụ:

3. Cơ chế 3P

3.1. Cơ chế public
 • Cho phép chúng ta truy xuất vào các phương thức hoặc thuộc tính từ bên trong lớp, ở lớp kế thừa và ở bên ngoài của lớp đó.
 • Khai báo: public $ten_bien;
3.2 Cơ chế protected
 • Cho phép chúng ta truy xuất vào các phương thức hoặc thuộc tính từ bên trong lớp đó hoặc ở lớp kế thừa. Bên ngoài sẽ không truy xuất vào được
 • Khai báo: protected $ten_bien;
3.3 Cơ chế private
 • Chỉ cho phép chúng ta truy xuất vào phương thức hoặc thuộc tính từ bên trong lớp đó. Ở bên ngoài hay lớp kế thừa sẽ không truy xuất vào được.
 • Khai báo: private $ten_bien;

Xem các bài học lập trình php khác tại:

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây