PHP OOP 04 – Các phương thức ma thuật trong lập trình hướng đối tượng với PHP

0
1057

[VIDEO TUT]

1. Phương thức __construct()

  • Tự động được thực thi mỗi khi chúng ta khởi tạo một đối tượng từ lớp.
  • Cú pháp:

  • Ví dụ:

2. Phương thức __destruct()

  • Tự động được thực thi cuối cùng.
  • Cú pháp:

  • Ví dụ:

3. Phương thức __autoload()

  • Giúp chúng ta có thể triệu gọi một lớp ngay khi chúng ta khởi tạo đối tượng từ lớp đó thay vì phải sử dụng include hay require.
  • Để sử dụng được __autoload() thì chúng ta phải đặt tên class trùng với tên file.
  • Cú pháp:

Xem các bài học trước tại đây:

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

[Total: 6    Average: 2.5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here