TypeScript 02 – Biến , hằng và các kiểu dữ liệu trong TypeScript

0
2091

1.Biến trong TypeScript

 • Biến là vùng nhớ dùng để lưu trữ các giá trị của chương trình. Mỗi biến gắn liền với một kiểu dữ liệu và một định danh duy nhất gọi là tên biến.
 • Quy tắc làm việc với biến trong TypeScript
  • Khai báo biến trong TypeScript cũng như JavaScript, ta có thể sử dụng từ khóa var hoặc let.
   • var : phạm vi toàn cầu,có thể sử dụng ở mọi nơi.Nếu bạn khai báo một biến nằm bên trong hàm thì đương nhiên biến đó chỉ mang tính chất là biến cục bộ, nghĩa là chỉ sử dụng được trong hàm đó mà thôi.
   • let : chỉ có thể sử dụng trong phạm vi khối của nó
  • Tiếp sau đó là một chữ cái hoặc dấu gạch dưới “_”
  • Nếu tên biến nhiều hơn 2 ký tự thì các ký tự còn lại có thể là các chữ cái, số hoặc dấu gạch dưới
  • Tên của biến không được phép trùng với các từ khóa của TypeScript
 • Ví dụ 1:

 • Nếu muốn định kiểu dữ liệu cho biến ta thêm : kieu_du_lieu vào sau tên biến.
 • Ví dụ 2:

2.Hằng trong TypeScript

 • Quy tắc làm việc với hằng trong TypeScript
  • Ta dùng từ khóa const để khai báo một hằng có giá trị không thay đổi
  • Cách đặt tên hằng cũng giống như cách đặt tên biến.
  • Trong Javascript nói chung và trong TypeScript nói riêng thì bạn có thể gán cho nó mọi kiểu dữ liệu.
  • Phạm vi hoạt động của hằng chỉ trong khối của nó.
 • Ví dụ :

3.Các kiểu dữ liệu cơ sở trong TypeScript

a.String
 • Kiểu string đơn giản là một chuỗi (một đoạn text) được bao bọc bởi cặp ký tự  ‘ ‘ hoặc ” “.
 • Ví dụ :

Biên dịch sang JavaScript:

b.Number
 • Tương tự như JavaScript,TypeScript chỉ có một kiểu dữ liệu số là number,còn việc biến là số nguyên,số thực… sẽ phụ thuộc vào giá trị bạn gán cho nó.
 • Ví dụ :

Biên dịch sang JavaScript:

c.Boolean
 • Kiểu dữ liệu boolean trả về 2 giá trị là true hoặc false
 • Ví dụ:

Biên dịch sang JavaScript:

d.Array
 • Kiểu array là một mảng dữ liệu.Để khai báo array trong TypeScript ta có 2 cách
  • sử dụng cặp dấu [] đặt ở đằng sau kiểu dữ liệu.
  • sử dụng từ khóa Array<kiểu_dữ_liệu> để khai báo
 • Ví dụ:

Biên dịch sang JavaScript:

e.Tuple
 • Kiểu tuple cũng là một kiểu dữ liệu đặc biết,nó là một mảng các giá trị nhưng mỗi giá trị lại có thể có một kiểu dữ liệu khác nhau.
 • Ví dụ :

Biên dịch sang JavaScript:

f.Kiểu Enum
 •  Enum là kiểu dữ liệu đặc biệt dùng để tạo một nhóm tên tương ứng với các giá trị là những con số mà ta thiết lập cho nó.
 • Ví dụ 1:

Biên dịch sang JavaScript:

Khi alert(vietnam) kết quả xuất ra trình duyệt là sô 0.Chứng tỏ khi ta không thiết lập giá trị cho chúng thì nó sẽ tính lần lượt giá trị từ 0 trở lên.Để thiết lập giá trị cho chúng ta gán trực tiếp bằng dấu =.

 • Ví dụ 2: Ta gán giá trị cho Xinchao =10

Biên dịch sang JavaScript:

Như các bạn thấy các giá trị sau lần lượt nhận là 11 và 12.

g.Kiểu Any
 • Kiểu any cho phép chúng ta khai báo một giá trị khi chúng ta chưa biết giá trị trả vè ở kiểu dữ liệu nào
 • Ví dụ 1:

Biên dịch sang JavaScript:

 • Ví dụ 2:

Biên dịch sang JavaScript:

h.Void
 • Kiểu void cho phép ta khai báo 1 hàm không có giá trị trả về.Thực chất nó là kiểu dữ liệu với giá trị null hoặc undefined.
 • Ví dụ

 Video bài học typescript tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây