TypeScript 03 – Toán tử , biểu thức điều kiện và vòng lặp trong TypeScript

0
2275

1.Toán tử trong TypeScript

a.Toán tử gán
 • Toán tử gán gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái.
 • Ví dụ :

b.Toán tử số học
 • Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%) được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán.
 • Bảng các toán tử số học:

untitled

c.Toán tử so sánh

 • Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng
 • Các toán tử so sánh, thông thường chỉ được sử dụng trong các biểu thức điều kiền và vòng lặp
 • Bảng các toán tử so sánh:

untitled-5

d.Toán tử Logic
 • Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean
 • Các toán tử logic, thông thường chỉ được sử dụng trong các biểu thức điều kiền và vòng lặp
 • Bảng toán tử Logic:

untitled

e.Toán tử kết hợp
 • Toán tử kết hơp dùng để tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.
 • Bảng toán tử kết hợp :

untitled

2.Biểu thức điều kiện

a.Lệnh If Else
 • Lệnh if dùng để kiểm tra một biểu thức đúng hay sai.Nếu đúng thì thực thi một nhiệm vụ nào đó.

 • Ví dụ 1: Kiểm tra nếu hôm nay là thứ 2 sẽ xuất ra thông báo “Monday”
 • Lênh else sẽ được thực hiện nếu như biểu thức ở lệnh if không thỏa điều kiện.

 • Ví dụ 2:Kiểm tra nếu hôm nay là thứ 2 thì xuất ra thông báo “Today is Monday”,nếu không phải thì xuất ra thông báo “Today is not Monday”.
 • Lệnh else if dùng để kiểm tra thêm một điều kiện và nó sẽ được chạy nếu tất cả các lệnh kiểm tra điều kiện ở trên nó không thỏa.

 • Ví dụ 3:Kiểm tra các ngày trong tuần và xuất ra các thông báo tương ứng

Biên dịch sang JavaScript

b.Switch case
 • Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán IF…ELSE (Tương tự như biểu thức ELSEIF)

 • Ví dụ: Ta làm lại ví dụ 3 trong mục 2.1 bằng switch case

Biên dịch sang JavaScript

3.Vòng lặp

a.While
 • Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp

 • Ví dụ : In ra các số tự nhiên từ 1 đến 10

Biên dịch sang JavaScript

b.Do While
 • Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện

 • Ví dụ :

kết quả sẽ in ra 10.

c.For
 • Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu

 • Ví dụ : In ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng for

Biên dịch sang JavaScript

Xem thêm giáo trình typescript tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây