TypeScript 07 – Hàm tạo và hàm hủy trong TypeScript OOP

0
810

1.Hàm tạo

 • Hàm tạo là một hàm nhưng có điểm đặc biệt là nó luôn luôn được gọi tới khi ta khởi tạo một đối tượng.
 • Hàm khởi tạo có thẻ có tham số hoặc không có tham số, có thể có giá trị trả về hoặc không.
 • Ở một hàm bình thường khác bạn cũng có thể gọi lại hàm khởi tạo được và hàm khởi tạo cũng có thể gọi một hàm bình thường khác.
 • Khi khởi tạo đối tượng thì hàm tạo sẽ  được tự động gọi.
 • Có 2 cách khai báo hàm tạo
  • Cách 1 : khai báo tên hàm trùng với tên lớp
  • Cách 2 : khai báo sử dụng từ khóa constructor
 • Ví dụ :

2.Hàm hủy

 • Hàm hủy là hàm tự động gọi sau khi đối tượng bị hủy, nó thường được sử dụng để giải phóng bộ nhớ chương trình. Trong đối tượng hàm hủy có thể có hoặc không.
 • Ta sử dụng từ khóa destruct trước khai báo hàm hủy.
 • Ví dụ:

3.Tổng kết

Bài viể giới thiệu về hàm tạo,hàm hủy và cách khai báo chúng trong TypeScript.

Bộ video bài học typescript cơ bản tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây