Bài MySQL 16: Lệnh LIMIT trong MySQL

Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu lệnh mới trong MySQL để hạn chế số hàng được trả về bởi câu lệnh SELECT đó là câu lệnh LIMIT trong mysql.

Giới thiệu

Câu lệnh LIMIT trong mysql được sử dụng trong câu lệnh SELECT để hạn chế số hàng trong một tập kết quả. Lệnh LIMIT chấp nhận một hoặc hai đối số. Các giá trị của cả hai đối số phải là số 0 hoặc số nguyên dương.

Cú pháp lệnh LIMIT với hai đối số:

limit giới hạn kết quả trả về

 

Các tham số trong câu lệnh LIMIT:

  • Giá trị offset xác định phần bù của hàng đầu tiên cần trả về. Phần bù của hàng đầu tiên là 0, không phải 1.
  • Giá trị count chỉ định số hàng tối đa cần trả về.

Khi bạn sử dụng câu lệnh LIMIT với một đối số, đối số này sẽ được sử dụng để xác định số hàng tối đa cần trả lại từ tập kết quả.

Truy vấn ở trên tương đương với truy vấn sau với câu lệnh LIMIT sử dụng hai đối số:

Sử dụng lệnh LIMIT trong mysql để có được N hàng đầu tiên

Bạn có thể sử dụng lệnh LIMIT để chọn N hàng đầu tiên trong một bảng như sau:

Ví dụ: để chọn 5 nhân viên đầu tiên trong bảng employees, bạn sử dụng truy vấn sau:

Sử dụng lệnh LIMIT để nhận được các giá trị cao nhất và thấp nhất

Câu lệnh LIMIT thường được sử dụng với câu lệnh ORDER BY. Trước tiên, bạn sử dụng mệnh đề ORDER BY để sắp xếp tập kết quả trả về dựa trên các tiêu chí nhất định, và sau đó bạn sử dụng mệnh đề LIMIT để tìm các giá trị thấp nhất hoặc cao nhất.

Ví dụ sau sẽ lấy ra 5 sản phẩm có giá từ cao xuống thấp:

Sử dụng lệnh LIMIT để nhận giá trị cao nhất thứ n

Một trong những câu hỏi khó nhất trong MySQL là cách chọn giá trị cao thứ n trong tập kết quả, ví dụ, chọn sản phẩm đắt thứ hai (hoặc thứ n), bạn không thể sử dụng hàm MAX hoặc MIN để trả lời. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng MySQL LIMIT để trả lời các loại câu hỏi đó.

  • Đầu tiên, bạn sắp xếp tập hợp kết quả theo thứ tự giảm dần.
  • Thứ hai, bạn sử dụng mệnh đề LIMIT để có được sản phẩm đắt thứ n.

Truy vấn chung:

mệnh đề limit trong mysql

Mời bạn tham khảo các bài viết liên quan:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn lệnh LIMIT trong MySQL để giới hạn số lượng hàng trả về trong tập kết quả. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Toán tử IN trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!