Bài MySQL 13: Câu lệnh Insert trong MySQL

Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng câu lệnh INSERT trong MySQL để thêm một hoặc nhiều hàng vào trong một bảng.

Giới thiệu

Câu lệnh INSERT cho phép bạn chèn thêm một hoặc nhiều hàng vào một bảng. Cú pháp:

truy vấn insert trong mysql

Trong cú pháp này,

  • Đầu tiên, bạn chỉ định tên bảng và danh sách các cột được phân cách bằng dấu phẩy bên trong dấu ngoặc đơn sau mệnh đề INSERT INTO.
  • Sau đó, bạn đặt danh sách giá trị được phân cách bằng dấu phẩy của các cột tương ứng bên trong dấu ngoặc đơn sau từ khóa VALUES.

Số cột và Values phải giống nhau. Ngoài ra, vị trí của các cột phải tương ứng với vị trí giá trị của chúng.

Để thêm nhiều hàng vào một bảng thì bạn sử dụng cú pháp sau:

insert in mysql

Trong cú pháp này, các hàng được phân tách bằng dấu phẩy trong VALUES.

Ví dụ câu lệnh Insert trong Mysql

Ví dụ 1: Insert dữ liệu vào bảng ( Table)

Đầu tiên chúng ta một bảng mới có tên là task để thực hành câu lệnh INSERT.

Tiếp theo bạn sử dụng đoạn code dưới đây để insert thêm một hàng vào trong bảng task.

Trong ví dụ này mình đã chỉ định các giá trị cho các cột title và cột priority. Đối với các cột khác, MySQL sử dụng các giá trị mặc định.

Cột task_id là cột tăng tự động. Nó có nghĩa là MySQL tạo ra một số nguyên tuần tự bất cứ khi nào một hàng được thêm vào bảng.

Cột start_datedue_date và description sử dụng NULL làm giá trị mặc định, do đó, MySQL sử dụng NULL để chèn vào các cột đó nếu bạn không chỉ định giá trị của chúng trong câu lệnh INSERT.

Mời bạn tham khảo các bài viết liên quan:

Ví dụ 2: Chèn hàng bằng giá trị mặc định

Nếu bạn muốn chèn một giá trị mặc định vào một cột, bạn có hai cách:

  • Đầu tiên, bỏ qua cả tên cột và giá trị của nó trong câu lệnh INSERT.
  • Thứ hai, chỉ rõ tên cột trong mệnh đề INSERT INTO và sử dụng từ khóa DEFAULT trong mệnh đề VALUES.

Ví dụ sau minh họa cách thứ hai:

Trong ví dụ này mình đã xác định cột priority và từ khóa DEFAULT.

Ví dụ 3: Chèn ngày giờ vào bảng

Để chèn một giá trị ngày tháng vào một cột, bạn sử dụng định dạng sau:

hướng dẫn insert dữ liệu vào table

Ở định dạng này:

  • YYYY đại diện cho năm có bốn chữ số, ví dụ: 2018.
  • MM thể hiện một tháng có hai chữ số, ví dụ: 01, 02 và 12.
  • DD đại diện cho một ngày có hai chữ số, ví dụ: 01, 02, 30.

Ví dụ sau thêm một hàng mới vào bảng task:

Kết luận

Như vậy trong bài ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng câu lệnh Insert trong Mysql để thêm một hàng vào bảng. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lệnh Distinct trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!