Bài MySQL 14: Mệnh đề WHERE trong MySQL

Xin chào các bạn trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mệnh đề WHERE trong MySQL. Ở các ví dụ trong các bài học trước chắc hẳn các bạn đã thấy mình có sử dụng câu lệnh WHERE đi kèm với các câu lệnh khác trong truy vấn SQL. Vậy thì cụ thể mệnh đề WHERE trong Mysql có chức năng và cách sử dụng như nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

Giới thiệu

Câu lệnh WHERE cho phép bạn chỉ định điều kiện tìm kiếm cho các hàng được truy vấn trả về. Sau đây là cú pháp của câu lệnh WHERE:

search_condition là sự kết hợp của một hoặc nhiều điều kiện sử dụng toán tử logic AND, OR và NOT. Trong SQL, một điều kiện là một biểu thức đánh giá đúng, sai hoặc không xác định.

Bất kỳ hàng nào từ table_name làm cho search_condition được trả về true sẽ được bao gồm trong tập kết quả trả về.

Bên cạnh câu lệnh SELECT, bạn có thể sử dụng câu lệnh WHERE trong câu lệnh UPDATE và DELETE để xác định những hàng cần cập nhật và xóa.

Ví dụ sử dụng mệnh đề WHERE trong Mysql

Ở đây mình có một bảng employees:

Câu truy vấn sau sẽ trả về các nhân viên có last_name là manh:

Mặc dù lệnh WHERE xuất hiện ở cuối câu lệnh nhưng MySQL sẽ kiểm tra điều kiện trong WHERE trước tiên để chọn các hàng phù hợp. Nó chọn các hàng có last_name là manh, sau đó, nó sẽ chọn các cột từ danh sách chọn trong câu lệnh SELECT rồi trả về kết quả.

Bạn có thể tạo một điều kiện đơn giản như truy vấn ở trên hoặc một điều kiện phức tạp hơn với việc kết hợp nhiều biểu thức điều kiện với nhau.

Ví dụ: để tìm tất cả nhân viên có last_name là manh và address ở nghe an, bạn sử dụng truy vấn sau:

Bảng dưới đây là các toán tử so sánh mà bạn có thể sử dụng để tạo biểu thức lọc trong mệnh đề WHERE.

Toán tử Mô tả
= Bằng với. Bạn có thể sử dụng nó với hầu như bất kỳ loại dữ liệu nào
<> or != Không bằng
< Nhỏ hơn. Bạn thường sử dụng nó với các kiểu dữ liệu số và ngày / giờ.
> Lớn hơn
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
>= Lớn hơn hoặc bằng

Mời bạn tham khảo các bài viết liên quan:

Kết luận

Như vậy trong bài ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng mệnh đề WHERE trong Mysql để lọc kết quả trả về. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Toán tử AND và OR trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!