Bài MySQL 05: Kết nối PHP với MySQL

Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối PHP với MySQL nhé.

Kết nối PHP với MySQL

PHP cung cấp hàm mysql_connect() để mở một kết nối tới cơ sở dữ liệu. Hàm này lấy 5 tham số và trả về một kết quả liên kết MySQL thành công hoặc FALSE khi lỗi.

Cú pháp:

STT Tham số & Mô tả
1 serverTùy chọn – Tên máy chủ mà bạn đang sử dụng để chứa cơ sở dữ liệu. Nếu không được chỉ định, thì giá trị mặc định sẽ là localhost: 3306.
2 userTùy chọn – Tên người dùng truy cập cơ sở dữ liệu. Nếu không được chỉ định, thì mặc định sẽ là tên của người dùng trong máy chủ.
3 passwordTùy chọn – Mật khẩu của người dùng truy cập cơ sở dữ liệu. Nếu không được chỉ định, thì mặc định sẽ là một mật khẩu trống.
4 new_linkTùy chọn – Nếu lần gọi thứ hai được thực hiện cho mysql_connect() với cùng các đối số, sẽ không có kết nối mới nào được thiết lập; thay vào đó, thông tin của kết nối đã được mở sẽ được trả lại.
5 client_flagsTùy chọn – Kết hợp các hằng số sau -MYSQL_CLIENT_SSL – Sử dụng mã hóa SSL.MYSQL_CLIENT_COMPRESS – Sử dụng giao thức nén.MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE – Cho phép dấu cách sau tên hàm.MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE – Cho phép hết thời gian chờ tương tác không hoạt động trước khi đóng kết nối.

Bạn có thể ngắt kết nối database trong PHP  bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng hàm mysql_close(). Hàm này nhận một tham số đơn, là một kết nối được trả về bởi hàm mysql_connect().

Cú pháp:

Nếu tài nguyên không được chỉ định thì cơ sở dữ liệu đã mở cuối cùng sẽ bị đóng. Hàm này trả về True nếu nó đóng kết nối thành công nếu không nó sẽ trả về False.

Ví dụ sau sẽ kết nối từ file PHP tới máy chủ MySQL:

connect database php

Nếu bạn kết nối thành công nó sẽ trả về kết quả: Kết nối thành công

Và ngược lại nếu kết nối thất bại thì nó sẽ trả về lý do mà nó không thể kết nối.

Mời bạn tham khảo các bài viết liên quan:

Kết luận

Như vậy trong bài ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách kết nối kết nối database trong PHP. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Cách tạo một cơ sở dữ liệu (Database).

Chúc các bạn học tập tốt