Bài MySQL 40: Câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL để thêm cột vào trong bảng.

Giới thiệu

 

Để thêm cột mới vào bảng hiện có, bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE ADD COLUMN như sau:

Trong đó:

  • Đầu tiên, bạn chỉ định tên bảng sau mệnh đề ALTER TABLE.
  • Thứ hai, bạn đặt tên cột mới và định nghĩa nó sau mệnh đề ADD COLUMN. Lưu ý rằng từ khóa COLUMN là tùy chọn để bạn có thể bỏ qua nó.
  • Thứ ba, MySQL cho phép bạn thêm cột mới làm cột đầu tiên của bảng bằng cách chỉ định từ khóa FIRST. Nó cũng cho phép bạn thêm cột mới sau cột hiện có bằng cách sử dụng mệnh đề AFTER existing_column. Nếu bạn không chỉ định rõ vị trí của cột mới, MySQL sẽ thêm nó làm cột cuối cùng.

Để thêm hai hoặc nhiều cột vào một bảng cùng một lúc, bạn sử dụng cú pháp sau:

Chúng ta hãy xem một số ví dụ về việc thêm cột mới vào bảng hiện có.

Ví dụ vềcâu lệnh add column trong mysql

Đầu tiên, chúng ta tạo một bảng có tên là vendors:

Thứ hai, chúng ta  thêm cột mới có tên là phone vào bảng vendors. Bởi vì chúng ta xác định vị trí của cột phone một cách rõ ràng sau cột tên, MySQL sẽ tuân theo điều này.

Thứ ba, chúng ta thêm một cột mới có tên vendor_group vào bảng vendors. Tại thời điểm này, chúng ta không chỉ định vị trí của cột mới để MySQL thêm cột vendor_group làm cột cuối cùng của bảng vendors.

Bây giờ chúng ta hãy thêm một vài hàng vào trong bảng vendors:

Chúng tôi có thể truy vấn dữ liệu của bảng vendors để xem các thay đổi.

Thứ tư, thêm hai cột email và hourly_rate vào bảng vendors cùng một lúc.

Lưu ý rằng cả hai cột email và hourly_rate được gán cho giá trị NOT NULL, tuy nhiên, bảng vendors đã có dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, MySQL sẽ sử dụng các giá trị mặc định cho những cột mới này.

Kiểm tra dữ liệu trong bảng vendors.

Cột email được điền bằng các giá trị rỗng, không phải giá trị NULL. Và cột hourly_rate được điền bằng giá trị 0,00.

Nếu bạn vô tình thêm một cột đã tồn tại trong bảng, MySQL sẽ thông báo một lỗi. Ví dụ, nếu bạn thực thi câu lệnh sau:

bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh ADD COLUMN trong Mysql để thêm các cột vào trong bảng. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh DROP COLUMN trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!